Masterprogram i global miljöhistoria

120 hp

Utbildningsplan, HEH2M

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
HEH2M
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 11 september 2012
Diarienummer
2012/43
Ansvarig fakultet
Historisk-filosofiska fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för arkeologi och antik historia

Behörighetskrav

Kandidatexamen med ett huvudområde inom historisk-filosofisk, samhällsvetenskaplig eller teknisk-naturvetenskaplig fakultet.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska.)

Syfte

Programmet avser att ge studenterna avancerade teoretiska och empiriska kunskaper i samhällsvetenskaplig och humanistisk analys av relationer mellan människa och natur. Programmet syftar till att förmedla metodiska och analytiska färdigheter som är nödvändiga för att självständigt och kritiskt kunna genomföra studier inom ämnesområdet global miljöhistoria på den nivå som förutsätts för kvalificerad yrkesverksamhet och forskarstudier inom fältet.

Mål

Efter avslutad utbildning skall studenterna ha uppfyllt målen för magisterexamen specificerat i högskoleförordningen. Studenterna ska efter avslutat utbildning uppvisa:

• kunskap och förståelse i ämnet global miljöhistoria, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

• fördjupad metodkunskap inom global miljöhistoria

• förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser inom global miljöhistoria, frågeställningar och situationer även med begränsad information

• förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar inom global miljöhistoria samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,

• visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter inom global miljöhistoria samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete

• visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används

• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och förmåga att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Programmets uppläggning

Programmet är tvåårigt om 120 hp. Programmet löper över fyra terminer och ges på engelska. Den första terminen ges en introduktion till ämnet global miljöhistoria genom två obligatoriska på varandra följande ämnesorienterade kurser på vardera 7,5 hp: ”Introduction to Global Environmental History 1, Modern natures: conflicts and transformations” samt ”Introduction to Global Environmental History 2, Changing perceptions of humans and nature”. Samma termin går studenterna en obligatorisk färdighets (7.5) hp: ”Theory and Methods in Thesis Work” samt en valfri kurs. Under termin två och tre följer studenterna en obligatorisk kurs ” Current Themes and Debates in Global Environmental History” motsvarande 7,5 hp. Under dessa två terminer specialiserar sig studenterna inom valbara kurser à 7,5 hp och ges även möjlighet att delta i fältarbete och kurser vid utländska universitet eller att göra praktik om 7,5 eller 15 hp. Senast under termin tre påbörjas uppsatsarbetet. Termin fyra har tyngdpunkten på masteruppsatsen och studenter har möjligeht att skriva uppsats på 45 eller 60 hp. Uppsatsen examineras på Institutionen för arkeologi och historia och handleds av lärare med specialistkompetens vid någon av de samarbetande institutionerna.

Undervisning

Undervisningen sker på engelska och består av föreläsningar, seminarier, diskussionsgrupper och självständigt arbete. Som student kan du få möjlighet att arrangera och leda seminarier. Kurser ges som regel på halvfart och du studerar två kurser parallellt. Obligatoriska läskurser i programmet motsvarar 30 kurspoäng. För resterande 30-45 poäng finns ett stort utbud av valbara kurser. I examensarbetet har du möjlighet mellan att välja mellan att skriva en 45 eller 60 poängs mastersuppsats. Denna examineras på Institutionen för arkologi och historia och handleds av lärare med relevant specialistkompetens vid någon av de samarbetande institutionerna det vill säga arkeologi, historia, konstvetenskap, kultur-geografi, ekonomisk historia, utvecklingsstudier eller hållbar utvecklingsstudier.

Programföreståndaren ansvarar för att upprätta en individuell studieplan för varje masterstudent vid utbildningens början tillsammans med studenten.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen inom huvudområdet Global miljöhistoria om 120 hp, varav 60 hp inom huvudområdet och ett självständigt examensarbete om 45 hp eller 60 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin