Masterprogram i global miljöhistoria

120 hp

Utbildningsplan, HEH2M

Kod
HEH2M
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 30 januari 2018
Diarienummer
HISTFILFAK 2018/4
Ansvarig fakultet
Historisk-filosofiska fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för arkeologi och antik historia

Behörighetskrav

Kandidatexamen med ett ämne inom historisk-filosofisk, samhällsvetenskaplig eller teknisk-naturvetenskaplig fakultet som huvudområde.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska.)

Syfte

Programmet avser att ge studenterna avancerade teoretiska och empiriska kunskaper i samhällsvetenskaplig och humanistisk analys av relationer mellan människa och natur. Programmet syftar till att förmedla metodiska och analytiska färdigheter som är nödvändiga för att självständigt och kritiskt kunna genomföra studier inom ämnesområdet global miljöhistoria på den nivå som förutsätts för kvalificerad yrkesverksamhet och forskarstudier inom fältet.

Mål

Efter avslutad utbildning skall studenterna ha uppfyllt målen för masterexamen specificerat i högskoleförordningen. Studenterna ska efter avslutat utbildning uppvisa:

 • kunskap och förståelse i ämnet global miljöhistoria, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
 • fördjupad metodkunskap inom global miljöhistoria,
 • förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser inom global miljöhistoria, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar inom global miljöhistoria samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter inom global miljöhistoria samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används,
 • förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och förmåga att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Programmets uppläggning

Programmet är tvåårigt om 120 hp. Programmet löper över fyra terminer och ges på engelska.

Den första terminen ger en introduktion till ämnet global miljöhistoria genom fyra obligatoriska ämnesorienterande kurser om vardera 7,5 hp:

 • Historical Ecology
 • The Process of Research: Theories and Methods
 • Modern Natures: Conflicts and Transformations
 • Changing Perceptions of Humans and Nature

Under termin två och tre följer studenterna ytterligare en obligatorisk kurs: Current Themes and Debates in Global Environmental History om 7,5 hp. Under dessa två terminer specialiserar sig studenterna genom valbara kurser. Förutom valbara kurser inom Uppsala universitet finns även en utbud av kurser vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) som är valbara inom programmet (utbudet fastställs läsårsvis). Därtill ges möjlighet att göra fältarbete, att genom utbytesstudier läsa kurser vid utländska universitet och att göra praktik om 7,5 eller 15 hp. Senast under termin tre påbörjas uppsatsarbetet (examensarbetet) och studenterna väljer att skriva en masteruppsats om antingen 45 eller 60 hp. Termin fyra har tyngdpunkten på examensarbetet. Uppsatsen examineras vid institutionen för arkeologi och historia.

Undervisning

Undervisningen sker på engelska och består av föreläsningar, seminarier, diskussionsgrupper och självständigt arbete. Som student kan du få möjlighet att arrangera och leda seminarier. Kurser på avancerad nivå går vanligtvis på halvfart och du läser då två kurser parallellt.

Uppsatsen handleds av lärare med relevant specialistkompetens vid någon av de samarbetande institutionerna, det vill säga institutionen för arkeologi och antik historia, konstvetenskapliga institutionen, kulturgeografiska institutionen, institutionen för ekonomisk historia, institutionen för geovetenskaper eller institutionen för stad och land (SLU).

Programkoordinatorn ansvarar för att tillsammans med varje student på programmet upprätta en individuell studieplan. Den individuella studieplanen upprättas vid utbildningens början och följs därefter upp kontinuerligt.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen med global miljöhistoria som huvudområde. För masterexamen krävs fullgjorda 120 hp med minst 60 hp inom huvudområdet global miljöhistoria inklusive ett självständigt examensarbete omfattande 45 eller 60 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin