Masterprogram i implementering, transformativt lärande och hållbarhet

120 hp

För att effektivt kunna möta komplexa utmaningar inom hållbarhet och hälsa behöver vi ta in och förstå perspektiv från många olika samhällsområden. Genom att utgå från principer och teorier för transformativt lärande och samskapande kommer masterprogrammet i implementering, transformativt lärande och hållbarhet att utrusta dig med kunskap och färdigheter för att utveckla insatser för hållbar utveckling och hälsa tillsammans med samhällsaktörer, forskare, offentlig sektor och allmänhet.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Distans, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Distans, Engelska

Masterprogrammet i implementering, transformativt lärande och hållbarhet ger dig kunskap om och förmåga till utformning av lärandeprocesser som stöder implementering av hållbarhetsaktiviteter och projekt i komplexa (wicked) globala hälsosammanhang. Programmet uppmuntrar också studenter att bidra till kunskapen inom området lärande för hållbar utveckling och global hälsa och till att kritiskt reflektera över denna kunskapsproduktion i olika forsknings- och utvecklingssammanhang.

Programmet ger dig

 • allmän förståelse för ämnesområdet lärande för hållbar utveckling och global hälsa
 • fördjupad kunskap om implementeringsvetenskap, transformation, styrning och utformning av kollaborativa lärandeprocesser, samt insikter i samtida forsknings- och utvecklingspraxis
 • förmåga att tillämpa kritiskt systemtänkande inom sociala och ekologiska hållbarhetsområden, med beaktande av komplexitet och målkonflikter
 • chans att få lära av övriga kursdeltagare med olika akademisk och professionell bakgrund.

Studenter med en masterexamen i implementering, transformativt lärande och hållbarhet kommer att vara behöriga till forskarstudier i lärande för hållbar utveckling och global hälsa. Programmet kvalificerar också studenter för forskarstudier inom flera andra tvärvetenskapliga ämnesområden, till exempel miljökommunikation, humanekologi och genusvetenskap.

Studentprofil

Du har ett starkt intresse för hållbar utveckling. Du är intresserad av hälsa –planetens likväl som individens – och vill bidra till en hållbar framtid som kännetecknas av social rättvisa.

Du har goda sociala färdigheter och du kan kommunicera idéer och tankar mycket bra på engelska, både skriftligt och muntligt. Du kan kritiskt reflektera över frågeställningar och problem, och är intresserad av att utveckla transformativa innovationer. Du har kanske funderat över en framtida utbildning som doktorand eller så vill du arbeta direkt efter examen.

Examen

Programmet leder till en medicine masterexamen (Master of Medical Science, 120 credits) med lärande för hållbar utveckling och global hälsa som huvudområde.

Masterprogrammet sträcker sig över fyra terminer och börjar med en obligatorisk introduktionsvecka på campus i Uppsala. Under den första terminen får du en grundförståelse för hållbarhet, global hälsa, socialt lärande, implementering och komplexa problem (på engelska "wicked"). Den sista delen av terminen fokuserar vi på utmaningar kopplade till implementering i en kontext som kännetecknas av intressekonflikter, maktasymmetri och ojämlikhet.

Under den första delen av programmets andra termin får du öva dig på att designa och facilitera transformativt lärande för implementering med hjälp av olika verktyg, metoder och arbetssätt. Den sista delen av terminen ger dig kunskap i viktiga element i institutionell styrning som möjliggör implementering och transformativt lärande.

Programmets sista år, termin tre och fyra, är utformat för att stötta dig i ditt eget forskningsprojekt och börjar med en obligatorisk vecka på campus. Termin tre inkluderar två månaders praktik inom en relevant organisation (alternativt fristående kurser relevanta för lärande för hållbar utveckling och global hälsa), följt av en kurs i forskningsmetoder. Under den fjärde terminen genomför du ditt oberoende forskningsprojekt.

Progression inom masterprogrammet består av specialisering i lärande för hållbar utveckling och global hälsa, vilket leder till behörighet till forskarstudier och/eller arbetsliv.

Kurser inom programmet

Termin 1

 • Planetär hälsa, 15 hp (HT 2024)
 • Introduktion till hållbar utveckling, 7,5 hp (HT 2023)
 • Introduktion till implementeringsvetenskap, 7,5 hp (HT 2023)
 • Makt, jämlikhet och transformation, 15 hp

Termin 2

 • Metod och design för implementering, 15 hp
 • Ledarskap för hållbar utveckling, 15 hp

Termin 3

 • Valbar period (praktik eller fristående kurser), 15 hp
 • Forskningsmetoder, 15 hp

Termin 4

 • Masteruppsats i implementering, transformativt lärande och hållbarhet, 30 hp

Programmet ges online med undantag av en obligatorisk introduktionsvecka på campus i Uppsala i början av första och tredje terminen.

Utbildningen består av onlineföreläsningar, seminarier och uppgifter som genomförs individuellt eller i grupp. Studenterna presenterar nya kunskaper och lärdomar kontinuerligt under programperioden genom muntliga presentationer, diskussioner och vetenskapliga artiklar. Utformningen av programmet bygger på en pedagogik som inkluderar aktiv studentmedverkan och en tät kontakt och samskapande av kunskap med det omgivande samhället.

Undervisningen bygger på kollaborativt lärande där studentens tidigare erfarenheter, utbildning och forskningsperspektiv får en central roll. Som student får du medverka i utformning av uppgifter och examination samt kvalitetsgranska andra studenters vetenskapliga artiklar. All undervisning sker på engelska.

Masterprogrammet i implementeringsvetenskap, transformativt lärande och hållbarhet förbereder dig för att bli förändringsagent inom din befintliga arbetsplats eller inom andra kvalificerade yrken i skärningspunkten mellan hälsa och hållbarhet, internationella organisationer, statlig administration, biståndsorganisationer, konsultbyråer och utbildningssektorn. Du kommer också att förvärva kunskap för att genomföra projekt och program som hanterar komplexa ("wicked") hållbarhetsproblem. Efter examen kan du också fortsätta med doktorandstudier.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin