Masterprogram i implementering, transformativt lärande och hållbarhet

120 hp

Utbildningsplan, MIL2M

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
MIL2M
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 28 februari 2023
Diarienummer
MEDFARM 2023/858
Ansvarig fakultet
Medicinska fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp med 90 hp i ett tekniskt-naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt-humanistiskt eller medicinskt-farmaceutiskt område. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska).

Syfte

Programmet syftar till att ge teoretisk, empirisk och praktisk kunskap i utformningen av inlärningsprocesser som främjar genomförandet av förändringsprocesser som stöder hållbar utveckling i en global hälsokontext. Programmet förbereder studenterna för självständigt arbete med lärande för hållbarhet, i globala hälsosammanhang, inom kvalificerade yrken såsom statlig administration, biståndsorganisationer och utbildningssektorn. Studenterna ska också förvärva kunskaper att arbeta med implementering av projekt och program som adresserar komplexa (wicked) hållbarhetsproblem. Programmet ger vidare studenterna förutsättningar att bidra till den vetenskapliga kunskapsutvecklingen inom området samt färdigheter i att argumentera och kritiskt diskutera denna kunskapsutveckling i relation till forskningsläget.

Masterprogrammet ger behörighet till utbildning på forskarnivå i medicinsk vetenskap, då den avancerade utbildningen har relevans för avhandlingens forskningsområde. Diskussioner med företrädare för tvärvetenskapliga ämnesområden vid Uppsala universitet och andra lärosäten med vilka vi bedriver forskningssamarbete, bekräftar att programmet även ger behörighet till forskarutbilnding inom genusvetenskap, miljökommunikation och humanekologi.

Mål

Kunskap och förståelse

För masterexamen ska studenten:

* visa kunskap och förståelse inom huvudområdet lärande för hållbar utveckling och global hälsa, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom dess perspektiv: implementeringsvetenskapliga, transformativa, ledarskapsmässiga och lärandeperspektiv samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och

* visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet lärande för hållbar utveckling och global hälsa.

Färdighet och förmåga

För masterexamen ska studenten:

* visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,

* visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,

* visa förmåga att genom metodologisk, teoretisk och analytisk förmåga bidra till kunskapsutvecklingen inom implementeringsvetenskap och transformativt lärande samt visa förmåga att argumentera och diskutera denna kunskapsutveckling i relation till forskningsläget och andras perspektiv,

* visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper,

* visa mycket god förmåga till kritiskt systemtänkande inom ekonomisk, social/kulturell och ekologisk hållbarhet, med beaktande av den inneboende komplexitet och ofta målkonflikter som dessa perspektiv omfattar, och

* visa sådana färdigheter som fordras för att självständigt delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta med implementering och transformativt lärande i kvalificerad verksamhet utanför forskningen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen ska studenten:

* visa förmåga att inom huvudområdet lärande för hållbar utveckling och global hälsa göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

* visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och

* visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Programmets uppläggning

Detta distansprogram omfattar fyra terminer (120 hp).

Vid programmets start kommer studenterna att behöva spendera en vecka på campus i Uppsala. Under denna vecka kommer studenter och lärare att lära känna varandra på plats genom att delta i gemensamma aktiviteter innan de återvänder hem för att fortsätta med termin ett via distansundervisning. Den första terminen (30 hp) består av tre delkurser. Dessa kurser ger grunderna för hållbarhet, socialt lärande och implementering och handlar om hållbarhetsdilemman i relation till olika teorier och praktiker. Den första terminen behandlar också visioner och världsbilder i förhållande till intressekonflikter, makt, rättvisa och förändring.

Den andra terminen (30 hp) inleds med en kurs som introducerar och tränar studenterna i att använda verktyg, tillvägagångssätt och metoder för implementering och transformativa lärandeprocesser. Terminens andra kurs syftar till att studenterna ska nå förståelse för hur man kan bidra till ett gemensamt lärande där både vetenskap och lokal praktisk kunskap tas tillvara, och kunna skapa plattformar för att jämka och omformulera motstridiga intressen till gemensamma framtidsvisioner.

Det första året examineras studenterna genom olika former av muntliga och skriftliga uppgifter, individuellt och i grupp. Studenterna tar aktivt ansvar för sitt lärande, och är medskapare både i uppgifter och examination (t ex i form av peer-review som examinationens första steg).

I början av andra året tillbringar studenter och lärare igen sin första vecka på campus i Uppsala. Det andra året börjar med en valbar period på 15 hp. Under denna period kan studenterna välja mellan två alternativ: antingen en praktikplats där de kommer att behöva arbeta minst 8 veckor i en organisation kopplad till hållbarhet och global hälsa eller 15 hp fristående kurser relevanta för lärande för hållbar utveckling och global hälsa. Därefter följer en kurs som behandlar forskningsmetoder och som förbereder för det självständiga arbetet.

Den sista terminen består av ett självständigt arbete om 30 hp.

Programmets kurser

Termin 1:

Introduktion till hållbar utveckling, 7,5 HP

Introduktion till implementeringsvetenskap, 7,5 HP

Makt, jämlikhet och transformation, 15 HP

Termin 2:

Metod och design för implementering, 15 HP

Ledarskap för hållbar utveckling, 15 HP

Termin 3:

Valbar period, 15 HP

Forskningsmetod, 15 HP

Termin 4:

Masteruppsats i lärande för hållbar utveckling och global hälsa, 30 HP

Progressionen inom masterprogrammet utgörs av en ämnesfördjupning i lärande för hållbar utveckling och global hälsa som leder till behörighet till utbildning på forskarnivå och/eller till arbetslivsförberedelser och tematisk specialisering. Följande tabell åskådliggör programmets progression:

Introduktion till hållbar utveckling och

Introduktion till implementeringsvetenskap 

7,5+7,5 HP

Kurserna utforskar hur olika perspektiv och kunskapssystem kan översättas till implementerbar handling som adresserar komplexa hållbarhetsproblem.  

         

Valbar period 15 HP

Studenten kan välja mellan två alternativ, (1) en praktikplats eller (2) fristående kurser

Makt, jämlikhet och transformation 

15 HP

Denna kurs undersöker vilken roll makt och aktörskap har, liksom deras potential att förvränga eller påskynda rättvis implementering av hållbar utveckling och global hälsa.

  Forskningsmetod 15 HP

Intervjumetodik, statistik, diskursanalys m.fl.

forskningsmetoder

Metod och design för implementering 

15 HP

Inom ramen för denna kurs analyseras och jämförs explorativa metoder som tillåter gemensamma efterforskningar, samdesign och att testning av olika hållbarhetshandlingar utan att dessa får konsekvenser i verkligheten.

  Masteruppsats 30 HP

Det andra årets forskningsblock gör det möjligt för studenterna att tänka över de implementeringspraktiker de arbetade med i kurserna under år 1. 

Ledarskap för hållbar utveckling

15 HP

Denna kurs analyserar lämpliga institutionella förutsättning för möjliggörande governance-perspektiv som kan stödja implementeringen av hållbar utveckling och global hälsa.

Undervisning

Undervisningen utgörs av en variation av föreläsningar, seminarier och uppgifter som genomförs såväl individuellt som i grupp. Studenterna redovisar sina kunskaper fortlöpande under utbildningen genom muntliga presentationer, diskussioner och författande av vetenskapliga artiklar. Masterprogrammets utformning vilar på pedagogiska principer som bland annat handlar om aktiv studentmedverkan, liksom nära kontakt och samskapande av kunskap med det omgivande samhället. Undervisningen bygger på kollaborativt lärande och studentaktiverande pedagogik där studenternas tidigare erfarenheter av forskningsperspektiv och utbildning betraktas som centrala.

Examen

Programmet leder till en medicine masterexamen (Master of Medical Science, 120 credits) med huvudområdet lärande för hållbar utveckling och global hälsa.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin