Kursplan för Hållbar utveckling A

Sustainable Development A

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MV020
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-02-10
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

Global miljöhistoria 7,5 hp

 • redogöra för centrala miljöhistoriska processer och förklaringsmodeller rörande olika samhällens framväxt och nedgång;
 • utifrån ett miljöhistoriskt perspektiv redogöra för framträdande utmaningar, diskurser och idéer inom hållbarhetsområdet;
 • redogöra för och analysera olika historiska narrativ och teorier kopplat till samtida och framtida frågor inom hållbarhetsområdet;

Välfärd, utveckling och globalisering 7,5 hp

 • redogöra för och kritiskt förhålla sig till olika definitioner av begreppet hållbar utveckling;
 • redogöra för och granska olika sätt att värdera och förstå sociala, ekonomiska och ekologiska system;
 • redogöra för och diskutera globala maktförhållanden och rättviseaspekter i relation till hållbarhetsproblematiken;
 • redogöra för och kritiskt förhålla sig till hur hållbar utveckling kan implementeras på individ- till systemnivå;

Klimatet, energin och det moderna samhället 7,5 hp

 • redogöra för klimat-, energi- och resursfrågor utifrån ett hållbarhetsperspektiv;
 • redogöra för och kritiskt förhålla sig till olika lösningsförslag på klimat- och energiproblematiken;
 • på vetenskaplig grund kritiskt förhålla sig till olika aktörers ståndpunkt och argumentation i klimat- och energidebatten;

Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling 7,5 hp

 • tillämpa systemtänkande på centrala frågor inom hållbarhetsområdet;
 • planera, genomföra och utvärdera projekt inom hållbarhetsområdet;
 • kommunicera hållbarhetsfrågor utifrån ett avgränsat projekt.

Innehåll

Kursen består av tematiska moment om 7,5 hp samt ett praktiskt tillämpat moment om 7,5 hp:

Global miljöhistoria 7,5 hp

Världens miljöhistoria diskuteras genom att generella perspektiv växlas med specifika nedslag i olika historiska skeenden och geografiska platser. Tonvikt läggs på centrala miljöhistoriska processer med fokus på de tidiga stadskulturerna, den neolitiska revolutionen, industrisamhällets framväxt och den så kallat gröna revolutionen. I relation till dessa processer diskuteras hur natursyn, naturumgänge samt samhällsstrukturer påverkats. Globalisering och kolonial expansion behandlas. Narrativ och risker med politisering av historieskrivning behandlas. Därtill diskuteras ekosystem och mänskliga samhällen med dess djur, växter och sjukdomar som historiskt relevanta faktorer.

Välfärd, utveckling och globalisering 7,5 hp

Utifrån både etik- och maktperspektiv belyser momentet den globala hållbarhetsproblematiken och global utveckling. Momentet behandlar samband mellan välfärd, utveckling, fattigdom och rikedom. Synsätt på natur, människa och marknad inom ekonomiska teorier behandlas. Samspelet mellan stat, internationella institutioner, den fria marknaden, teknologisk utveckling, internationell handel och globaliseringsprocesser granskas kritiskt. Uppmärksamhet ges även migrationsprocesser, bistånd och utvecklingsstrategier. Olika aktörers roller och samhällsansvar diskuteras utifrån ett ekonomiskt och socialt perspektiv.

Klimatet, energin och det moderna samhället 7,5 hp

Momentet behandlar frågor rörande problematiken kring klimatförändringar och energiförsörjning. Innehållet inkluderar växthuseffekten, klimatvariationer i tid och rum, metoder för klimatforskning och olika faktorer som påverkar klimatet. Vidare diskuteras olika energislags betydelse för det moderna samhället och dess historiska utveckling. Möjligheterna till och konsekvenserna av en omställning från fossila till förnybara energikällor granskas. I relation till detta ges en orientering i energisystem, energisäkerhet och ett antal centrala begrepp introduceras. Momentet belyser även kontroverser kring forskning och politik. Vikt läggs på att förklara grundläggande antaganden och koncept som förekommer i debatten samt att kritiskt granska de lösningsförslag som presenteras, bland annat ur ett rättvise- och maktperspektiv. Därutöver behandlas konsekvenser av klimatförändringar och förändrade energitillgångar på bland annat ekosystem, vattenförsörjning, jord- och skogsbruk, naturkatastrofer, hälsa, ekonomi och konflikter. Vidare ges en introduktion till och praktisk träning i systemtänkande. Slutligen belyses framtidsscenarier och strategier för att hantera klimat- och energiproblem.

Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling 7,5 hp

Momentet syftar till att ge studenter möjlighet att utveckla sin kompetens att samarbeta i och leda olika projekt inom området hållbar utveckling. Grunderna i projektledning introduceras och de studerande ges utrymme att utforma egna projekt och tillämpa presenterade modeller och metoder. Sammantaget stimulerar momentet de studerande att utveckla sin förmåga inom områdena kommunikation, organisation, ledarskap och samarbete.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops, exkursioner och projektarbete i grupp. Föreläsningarna ges av gästföreläsare från olika akademiska discipliner och andra relevanta samhällssektorer. Stort utrymme ges till aktivt studentdeltagande och kritisk reflektion. Deltagande vid seminarier och workshops är obligatoriskt. Icke-obligatoriska studiebesök eller motsvarande kan förekomma.

Examination

Examinationen består av tre teoretiska moment och ett praktiskt tillämpat moment.

I de tre tematiska momenten om vardera 7,5 hp examineras studenten genom skriftliga förberedelser inför (2 hp) och aktivt deltagande vid seminarier och workshops (1,5 hp), samt genom skriftlig redovisning (3,5 hp) och muntlig framställning (0,5 hp) av fördjupningsarbete.

I det praktiskt tillämpade momentet om 7,5 hp examineras studenten genom skriftlig och muntlig presentation av projektarbete (4 hp), deltagande vid workshops (2hp) samt individuell skriftlig uppgift (1,5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Omexamination av aktivt deltagande sker i första hand genom omseminarium. Om student efter erbjudet omseminarium inte uppnått godkänt på de moment som kräver aktivt deltagande kan examinator även här besluta om en alternativ examinationsform

1MV020 Hållbar utveckling A kan inte ingå i samma examen som 1MV052 Global Miljöhistoria och 1MV053 Klimatet, energin och det moderna samhället.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Global miljöhistoria

 • McNeill, John Robert; Mauldin, Erin Stewart A companion to global environmental history [Elektronisk resurs]

  Chichester, West Sussex: Wiley, 2012

  Tillgänglig för användare inom Uppsala universitet

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Artikelkompendium

  Kurskompendium med 3-4 texter, videos, ljudfiler och/eller annat lärandematerial i veckan som finns tillgängliga via Studium

  Obligatorisk

Välfärd, utveckling och globalisering

 • Österbergh, Robert; Malmaeus, Mikael Ekonomi för Antropocen : skiftet till en hållbar värld

  2018

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hedenus, Fredrik; Persson, U. Martin; Sprei, Frances Hållbar utveckling : nyanser och tolkningar

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Artikelkompendium

  Kurskompendium med 3-4 texter, videos, ljudfiler och/eller annat lärandematerial i veckan som finns tillgängliga via Studium

  Obligatorisk

Klimatet, energin och det moderna samhället

Studenter kommer att välja en av de fyra icke obligatoriska böckerna för läsning under kursens gång.

Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling

 • Stroh, David Peter Systems thinking for social change : a practical guide to solving complex problems, avoiding unintended consequences, and achieving lasting results

  White River Junction, Vermont: Chelsea Green Publishing Co, [2015]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Artikelkompendium

  Kurskompendium med 3-4 texter, videos, ljudfiler och/eller annat lärandematerial i veckan som finns tillgängliga via Studium, samt artiklar och böcker som studenterna själva söker upp och använder för arbetet i sina projekt.

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan