Magisterprogram i klinisk farmaci

Läsåret 2023/2024

Bild för Magisterprogram i klinisk farmaci 2023/2024
  • 60 hp
  • HT 2023, Uppsala, 100 %, Distans
  • HT 2023, Uppsala, 50 %, Distans
  • Utbildningsplan
Anmälan

Vill du arbeta patientnära som farmaceut inom vården? Vill du vara med och utveckla framtidens kliniska farmaci? På magisterprogrammet i klinisk farmaci får du verktyg och kunskaper som behövs i den kliniska vardagen på exempelvis sjukhus och vårdcentraler. Genom arbete med tjänsteutveckling och ett kliniknära fördjupningsprojekt förbereds du för att driva professionen framåt och utvärdera kliniskt farmaceutiskt arbete.

Om programmet

I takt med mer komplicerad läkemedelsterapi och ökade läkemedelskostnader växer behovet av en bra, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning inom vården. Farmaceuter bidrar till att uppnå detta genom att arbeta kliniskt tillsammans med andra professioner i vårdteam, till exempel på vårdcentraler och sjukhus.

Internationellt sett är klinisk farmaci en vetenskap på frammarsch. I länder som USA och Storbritannien är det en självklarhet att ha kliniska farmaceuter i vården och i Sverige finns nu kliniska farmaceuter i de flesta regioner och inom olika typer av patientnära verksamhet. Målet med utbildningen är att du ska kunna utveckla och främja rationell och ändamålsenlig läkemedelsanvändning - framför allt för den enskilde patienten men även för samhället.

För att vara behörig till programmet behöver du vara legitimerad apotekare eller legitimerad receptarie med farmacie magisterexamen. Vidare behöver du ha läst kurser som ger en fördjupning i farmakoterapi och metoder för kliniskt farmaceutiskt arbete.

Inför verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom vården ansvarar du själv för att se över ditt vaccinationsskydd och att du har följt svenska barnvaccinationsprogrammet. Inför VFU kommer du att fylla i en hälsodeklaration enligt de riktlinjer som gäller. Utifrån hälsodeklaration och eventuell hälsoundersökning utfärdas ett hälsointyg. För att få påbörja VFU kan vissa VFU-anordnare kräva att ett godkänt hälsointyg uppvisas.

Examen

Programmet leder till en farmacie magisterexamen (Master of Pharmaceutical Science, 60 credits) med klinisk farmaci som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Erik Andersson
Från: Eskilstuna

Varför valde du den här utbildningen och vad läste du innan?
Jag började att läsa apotekarprogrammet i Uppsala och jobbade därefter några år på apotek. Efter ett tag blev dock lockelsen med att få jobba mer med farmaci än försäljning tillräckligt stor och jag sökte en vikarietjänst som klinisk farmaceut i region Sörmland. Jag fick tjänsten och det visade sig att det kunde finnas möjlighet att få jobba kvar även efter vikariatet, med ett villkor att jag läste magisterprogrammet i klinisk farmaci. Då jobbet som klinisk farmaceut var och är oerhört spännande fanns det ingen tvekan om att läsa vidare!

Du jobbar samtidigt som du studerar, vad jobbar du med?
Jag jobbar just nu som klinisk farmaceut i Eskilstuna, dvs exakt det jag pluggar för att fördjupa mig inom. Jag hade med mig en del värdefulla kunskaper från apotekarprogrammet som var nyttiga i rollen som klinisk farmaceut, men magisterprogrammet har varit ovärderligt för att höja min kunskapsnivå och därigenom kunna arbeta på högre nivå än tidigare.

Hur går det att kombinera studier med jobb?
Jag läser programmet på halvfart och jobbar på halvfart, vilket har fungerat bra. Jag skulle råda den som söker magisterprogrammet att inte försöka jobba extra på kvällar eller liknande under studieperioderna då den tiden kommer behöva läggas på studier!

Har du nytta av din utbildning?
Jag har haft väldigt mycket nytta av min utbildning! Det jag pluggat kvällen innan har jag flera gånger haft nytta av direkt dagen efter uppe på avdelningen. Vissa av momenten kanske är lite mer akademiska än vad de sedan är ute i praktiken, men i stort så har jag lärt mig precis det jag sedan använder mig av uppe på sjukhuset.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
Uppsala är en stad som i princip är designad specifikt för studenter, vilket märks när man pluggar där. Universitetet har väldigt många år av erfarenhet bakom sig också, vilket märks även det!

Vad är mest utmanande?
Det är mycket som skall hinnas med under året (eller två år om man som jag läser på halvfart) och man förväntas leverera på en hög nivå både på inlämningsuppgifter och examinationer. Apotekarprogrammet krävde en hög arbetsinsats, men magisterprogrammet ligger ytterligare en nivå upp. Mitt bästa tips är att börja så fort som möjligt med momenten så att du snabbt får en känsla för hur lång tid de kommer ta så du har en chans att planera din studietid. Det är dock välinvesterad tid och allt du lär dig kommer du ha nytta av i arbetslivet sen!

Vad är ditt mål med utbildningen?
Att förkovra mig inom klinisk farmaci för att kunna leva upp till de förväntningar som både jag och resten av vården har på en ”läkemedelsexpert”.

Vad vill du ge för råd och tips till en person som funderar på att söka den här utbildningen?
Om du funderar på att börja jobba inom klinisk farmaci är detta ett ovärderligt program att läsa som jag verkligen kan rekommendera! Välj sedan ett tillfälle i livet när du känner att du har både energi och tid att verkligen kunna hänge dig åt studierna så kommer du få ut det mesta av dem!

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
Farmaceutiska studentkårshuset, där jag i princip bodde under stora delar av tiden jag läste apotekarprogrammet!

Vilken är den bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
Spexen!

Var finns den bästa studieplatsen?
Kårhuset, utan tvekan, speciellt det lilla rummet precis in till vänster ovanför trappan!

Hösten 2021

Upplägg

Programmet omfattar två terminers heltidsstudier och inkluderar teori, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och ett projektarbete omfattande 15 hp. Programmet innefattar fyra kurser, vilka till viss del läses parallellt.

I början av programmet ges kunskaper och färdigheter för praktiserande av klinisk farmaci i form av föreläsningar, grupparbeten, workshops och diskussionsseminarier. Därefter praktiseras kunskaperna under VFU på en vårdavdelning, eventuellt i kombination med primärvård, under handledning av en erfaren klinisk farmaceut.

I anslutning till VFU:n gör studenten fördjupade uppgifter baserat på kliniska exempel. Detta kopplar de praktiska erfarenheterna tillbaka till den teoretiska delen av programmet. I anslutning till VFU genomförs också en uppgift kring utveckling av framtida farmaceutiska tjänster.

Programmet avslutas med ett projektarbete där studenterna får utvärdera en frågeställning med förankring i kliniken. Här får studenten kunskaper och färdigheter för att på ett vetenskapligt sätt utvärdera kliniskt farmaceutiskt arbete.

Kurser inom programmet

Evidensbaserade kliniska farmaceutiska metoder, 12 hp

Kursen har evidensbaserad medicin i centrum, med undervisning i metoder för att söka och kritiskt granska resultat från kliniska läkemedelsstudier, systematiska sammanställningar och metaanalyser samt värdering av ett läkemedels plats i terapin. Kursen innehåller även metoder för kliniskt farmaceutiskt arbete och kommunikation med patienter och vårdpersonal. Vidare introduceras sjukvårdens struktur samt de lagar och regler som styr farmaceutens arbete i kliniken och etiska aspekter av arbetet.

Tillämpad farmakoterapi, farmakokinetik och sjukdomslära, 15 hp

Kursen ger fördjupad kunskap kring behandlingsriktlinjer och bakomliggande evidens för ett flertal sjukdomstillstånd. Vidare ger kursen en fördjupning i klinisk tillämpning av farmakokinetik och farmakodynamik med individualisering av doseringsregimer och monitorering av läkemedelsterapi. Du får lära dig att välja läkemedelsbehandling till en given patient och motivera valet utifrån aktuell evidens och rekommendationer, patientfaktorer och läkemedelsegenskaper.

Klinisk tjänstgöring och tjänsteutveckling, 18 hp

Under kursen tillämpas kunskap och metoder under VFU. Där tränar du, under handledning av en klinisk farmaceut, på att genomföra läkemedelsgenomgångar, patientsamtal och ronder. Parallellt med dina dagar på avdelningen arbetar du med patientfalls- och vårdsituationsbaserade uppgifter. I kursen ingår också tjänsteutveckling med fokus på hur farmaceutiska tjänster kan implementeras i vården.

Fördjupningsprojekt, 15 hp

I slutet av utbildningen görs ett fördjupningsprojekt. I detta ingår forskningsmetodik där kvalitativa och kvantitativa metoder samt statistiska analyser tas upp. Du ska självständigt identifiera behovet av ett kliniskt projekt, värdera behovet av etisk ansökan, lägga upp en försöksplan, genomföra datainsamling och databearbetning, värdera, diskutera, samt presentera arbetet.

Om undervisningen

Magisterprogrammet i klinisk farmaci kan läsas antingen på heltid under ett år eller på halvtid under två år. Programmet bygger till stor del på självstudier som varvas med samlingar i Uppsala, VFU och projekt på olika orter i landet.

Moment förlagda till Uppsala är tre obligatoriska samlingar, en skriftlig tentamen samt redovisningar av fördjupningsprojekt i slutet av programmet. Samlingarna varar cirka tre veckor vardera och ligger i september, november/december och februari/mars. Under samlingarna i Uppsala ingår föreläsningar, workshops, seminarier, redovisningar och examinationer. Redovisningar av projekt sker i juni.

Mellan samlingarna görs handledd VFU på den tilldelade praktikorten. Sammantaget genomförs 35 dagar på klinik, utspritt över längre tidsperioder med exempelvis 3-4 dagar per vecka på kliniken. De dagar du inte har planerad VFU arbetar du med inlämningsuppgifter och självstudier. I slutet av programmet genomför du ett projekt på den tilldelade praktikorten.

Undervisningen ges i huvudsak på svenska men moment och examination på engelska förekommer. Litteraturen är till stor del på engelska. Du redovisar dina kunskaper genom muntliga och skriftliga examinationer samt genom skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer.

Karriär

Magisterprogrammet i klinisk farmaci förbereder för arbete som klinisk farmaceut inom vård- och omsorgssektorn. Programmet ger de fördjupade kunskaper och metoder som krävs för arbete med klinisk farmaci inom vården och för att planera, genomföra och utvärdera utvecklingsprojekt.

Efter genomgången utbildning ska du kunna arbeta konsultativt och systematiskt med läkemedelsfrågor genom exempelvis fördjupade läkemedelsgenomgångar och evidensutredningar av komplicerade frågeställningar. Du ska också kunna planera, genomföra och utvärdera projekt kopplad till klinisk farmaceutisk verksamhet och därigenom driva professionen och verksamheten framåt.

Du kan exempelvis arbeta på slutenvårdsavdelningar, mottagningar och primärvård inom regionerna, inom kommunal vård eller hos privata vårdaktörer. Arbetsuppgifterna kan omfatta direkt patientnära arbete eller mer övergripande frågor som rör patientsäker läkemedelsanvändning inom vården.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ett kompletterande meritformulär (pdf) ska fyllas i och laddas upp i samband med din anmälan. Blanketten ligger till grund för bedömning av din behörighet och urval till programmet. I blanketten finns information om vilka bilagor som ska bifogas din anmälan. Alla behöriga sökande kallas till en webbaserad intervju som kommer att hållas i mitten av maj. Kallelse till intervju sker i början av maj via den mejl du har registrerat på antagning.se.

Magisterprogram i klinisk farmaci

60 hp

HT 2023, 100 %, Distans

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P3070 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Apotekarexamen om 300 hp eller farmacie magisterexamen om 240 hp. Båda examina ska inkludera minst 7,5 hp farmakokinetik, minst 7,5 hp farmakoterapi samt Uppsala universitets kurser Fördjupad farmakoterapi, 7,5 hp, och Klinikorienterad farmaci, 7,5 hp, eller motsvarande förkunskaper vilka prövas individuellt. För sökande med apotekarexamen krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som apotekare. För sökande med farmacie magisterexamen krävs dels av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som receptarie samt apoteksarbete på heltid som legitimerad receptarie i minst 4 månader.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Urval: Intervju. Studenter antas utifrån motivering för ansökan samt klinisk farmaceutisk erfarenhet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 145000 kr

Magisterprogram i klinisk farmaci

60 hp

HT 2023, 50 %, Distans

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P3071 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Apotekarexamen om 300 hp eller farmacie magisterexamen om 240 hp. Båda examina ska inkludera minst 7,5 hp farmakokinetik, minst 7,5 hp farmakoterapi samt Uppsala universitets kurser Fördjupad farmakoterapi, 7,5 hp, och Klinikorienterad farmaci, 7,5 hp, eller motsvarande förkunskaper vilka prövas individuellt. För sökande med apotekarexamen krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som apotekare. För sökande med farmacie magisterexamen krävs dels av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som receptarie samt apoteksarbete på heltid som legitimerad receptarie i minst 4 månader.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Urval: Intervju. Studenter antas utifrån motivering för ansökan samt klinisk farmaceutisk erfarenhet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 145000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Boka en tid med våra studievägledare

Kontakt

Angående ansökan, behörighet och andra generella frågor, kontakta studievägledare Christina Ceder

pharmmaster@uu.se

018-471 44 36

För frågor angående programmets innehåll, kontakta programsamordnare Maria Swartling

maria.swartling@farmaci.uu.se

018-471 43 29

Farmaceutiska fakulteten

BMC, Husargatan 3, Uppsala

Box 256, 751 05 Uppsala

Senast uppdaterad: 2021-03-02