Masterprogram i implementering, transformativt lärande och hållbarhet

Läsåret 2023/2024

Bild för Masterprogram i implementering, transformativt lärande och hållbarhet 2023/2024
Anmälan

Hur kan vi bidra till en hållbar framtid utan att nya sociala och ekologiska problem uppstår i andra sektorer, för andra grupper i samhället eller för framtida generationer? Masterprogrammet i implementering, transformativt lärande och hållbarhet fokuserar och bygger på samskapande med och mellan olika aktörer, forskare och samhällsmedborgare, vilka kan bidra med sina kunskaper och erfarenheter för att minimera risken för partiskhet eller feltolkningar.

Programmet ges online med undantag av en obligatorisk introduktionsvecka på campus i Uppsala i början av första och tredje terminen.

Om programmet

Masterprogrammet i implementering, transformativt lärande och hållbarhet ger dig kunskap om och erfarenhet av utformningen av lärandeprocesser som stöder implementering av hållbarhetsaktiviteter och projekt i komplexa (wicked) globala hälsosammanhang. Programmet uppmuntrar också studenter att bidra till kunskapen inom området lärande för hållbar utveckling och global hälsa och till att kritiskt reflektera över denna kunskapsproduktion i olika forsknings- och utvecklingssammanhang.

Progammet ger dig

  • allmän förståelse för ämnesområdet lärande för hållbar utveckling och global hälsa
  • fördjupad kunskap om implementeringsvetenskap, transformation, styrning och utformning av kollaborativa lärandeprocesser, samt insikter i samtida forsknings- och utvecklingspraxis
  • förmåga att tillämpa kritiskt systemtänkande inom sociala och ekologiska hållbarhetsområden, med beaktande av komplexitet och målkonflikter
  • chans att få lära av övriga kursdeltagare med olika akademiska och professionell bakgrund.

Studenter med en magisterexamen i implementering, transformativt lärande och hållbarhet kommer att vara behöriga till forskarstudier i lärande för hållbar utveckling och global hälsa. Programmet kvalificerar också studenter för forskarstudier inom flera andra tvärvetenskapliga ämnesområden, till exempel miljökommunikation, humanekologi och genusvetenskap.

Studentprofil

Du har ett starkt intresse för hållbar utveckling. Du är intresserad av hälsa, planetens likväl som individens, och vill bidra till en hållbar framtid som kännetecknas av social rättvisa. Du har goda sociala färdigheter och du kan kommunicera idéer och tankar mycket bra på engelska, både skriftligt och muntligt. Du kan kritiskt reflektera över frågeställningar och problem, och är intresserad av att utveckla transformativa innovationer. Du har kanske funderat över en framtida utbildning som doktorand eller att arbeta direkt efter examen.

Examen

Programmet leder till en medicine masterexamen (Master of Medical Science, 120 credits) med lärande för hållbar utveckling och global hälsa som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Jonas Bergman
Från: Stockholm

Varför valde du att läsa det här masterprogrammet?
Alla branscher, världen över, påverkas av klimatförändringarna och jag är övertygad om att kunskap inom hållbar utveckling kommer att bli eftertraktat oavsett var och med vad jag väljer att arbeta framöver. För mig var det logiskt att stärka min akademiska profil med en master inom hållbar utveckling. Jag ser programmet som en bra språngbräda som kommer ge mig stora möjligheter att göra intressanta karriärsval framöver.

Vad har du för studiebakgrund?
Jag har min kandidatexamen från Handelshögskolan i Stockholm, där min inriktning var nationalekonomi. Som komplement till ekonomistudierna har jag läst fristående kurser i statskunskap, förnybar energi och språk. Mellan min kandidat och master har jag bland annat arbetat på Sveriges ambassad i Buenos Aires samt med mediekommunikation i Stockholm.

Vad är det bästa med att studera ett internationellt program?
Eftersom de ämnen vi studerar är globala frågor som påverkar människor världen över är det min övertygelse att det är avgörande att försöka få insikt i så många olika perspektiv som möjligt. Att studera ett tvärvetenskapligt program med studenter med helt olika bakgrund och erfarenhet ser jag som en otrolig möjlighet. Dessutom är min ambition att arbeta internationellt.

Vad har du för karriärsmål efter utbildningen?
Hållbar energiförsörjning samt vattenresurshantering är de specifika områden inom hållbar utveckling som intresserar mig mest. Min förhoppning är därför att kunna arbeta inom något av dessa områden efter jag är klar med masterutbildningen, gärna utomlands.

Våren 2023.

Upplägg

Masterprogrammet sträcker sig över fyra terminer och börjar med en obligatorisk introduktionsvecka på campus i Uppsala. Under den första terminen får du en grundförståelse för hållbarhet, global hälsa, socialt lärande, implementering och komplexa problem (på engelska "wicked"). Den sista delen av terminen fokuserar vi på utmaningar kopplade till implementering i en kontext som kännetecknas av intressekonflikter, maktasymmetri och ojämlikhet.

Under den första delen av programmets andra termin får du öva dig på att designa och facilitera transformativt lärande för implementering med hjälp av olika verktyg, metoder och arbetssätt. Den sista delen av terminen ger dig kunskap i viktiga element i institutionell styrning som möjliggör implementering och transformativt lärande.

Programmets sista år, termin tre och fyra, är utformat för att stötta dig i ditt eget forskningsprojekt och börjar med en obligatorisk vecka på campus. Termin tre inkluderar en två månaders praktik inom en relevant organisation, följt av en kurs i forskningsmetoder. Under den fjärde terminen genomför du ditt oberoende forskningsprojekt.

Progression inom masterprogrammet består av specialisering i lärande för hållbar utveckling och global hälsa, vilket leder till behörighet till forskarstudier och/eller arbetsliv.

Kurser inom programmet

Termin 1

Introduktion till hållbar utveckling, 7.5 hp

Introduktion till implementeringsvetenskap, 7.5 hp

Makt, jämlikhet och transformation, 15 hp

Termin 2

Metod och design för implementering, 15 hp

Ledarskap för hållbar utveckling, 15 hp

Termin 3

Praktik i lärande för hållbar utveckling och global hälsa, 15 hp

Forskningsmetoder, 15 hp

Termin 4

Masteruppsats i implementering, transformativt lärande och hållbarhet, 30 hp

Om undervisningen

Utbildningen består av onlineföreläsningar, seminarier och uppgifter som genomförs individuellt eller i grupp. Programmet börjar med en obligatorisk introduktionsvecka på campus i Uppsala. Studenterna presenterar nya kunskaper och lärdomar kontinuerligt under programperioden genom muntliga presentationer, diskussioner och vetenskapliga artiklar. Utformningen av programmet bygger på en pedagogik som inkluderar aktiv studentmedverkan och en tät kontakt och samskapande av kunskap med det omgivande samhället.

Undervisningen bygger på kollaborativt lärande där studentens tidigare erfarenheter, utbildning och forskningsperspektiv får en central roll. Som student får du medverka i utformning av uppgifter och examination samt kvalitetsgranska andra studenters vetenskapliga artiklar. All undervisning sker på engelska.

Karriär

Masterprogrammet i implementeringsvetenskap, transformativt lärande och hållbarhet förbereder studenterna för att bli förändringsagenter inom kvalificerade yrken i skärningspunkten mellan hälsa och hållbarhet, internationella organisationer, statlig administration, biståndsorganisationer, konsultbyråer och utbildningssektorn. Studenterna kommer också att förvärva kunskap för att genomföra projekt och program som hanterar komplexa ("wicked") hållbarhetsproblem. Efter examen kan du också fortsätta med doktorandstudier.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda ner det programspecifika meritformuläret (Application Summary Sheet) och fyll i det. Skriv ditt personliga brev (statement of purpose) i meritformuläret. Ladda upp meritformuläret på antagning.se tillsammans med eventuella dokument och rekommendationsbrev som styrker dina tidigare erfarenheter.

Masterprogram i implementering, transformativt lärande och hållbarhet

120 hp

HT 2023, 100 %, Distans

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P3455 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med 90 hp i ett tekniskt-naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt-humanistiskt eller medicinskt-farmaceutiskt område. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska).

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier, ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet samt relevant arbetslivserfarenhet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Neil Powell, programsamordnare för masterprogram

neil.powell@swedesd.uu.se

070-167 91 69

Institutionen för kvinnors och barns hälsa

MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14 B

Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala

Programstart och registrering

Är du antagen till programmet ska du registrera dig till de första kurserna vid programmet: Introduktion till hållbar utveckling. Du självregistrerar dig via Ladok under registreringsperioden: 2023-08-01 - 2023-08-27. Om du är antagen men inte har möjlighet att registrera dig själv, vänligen skicka ett mail med ditt för-och efternamn inklusive födelsedatum (år-månad-dag) till education-swedesd@uu.se senast den 14 augusti. Ämnesrad: Registrering till Introduktion till hållbar utveckling.

Senast uppdaterad: 2021-03-02