Masterprogram i digital konstvetenskap

120 hp

Utbildningsplan, HDK2M

Kod
HDK2M
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 9 juni 2016
Diarienummer
2016/57
Ansvarig fakultet
Historisk-filosofiska fakulteten
Ansvarig institution
Konstvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

Programmet omfattar två års heltidsstudier och leder till en masterexamen i konstvetenskap.

Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen med konstvetenskap som huvudområde.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Syfte

Syftet med utbildningen är att studenten ska

 • få en överblick över det konstvetenskapliga forskningsfältet samt fördjupade kunskaper inom vissa delar av konstvetenskapen och den aktuella forskningen,
 • uppnå fördjupade metodologiska och teoretiska kunskaper inom huvudområdet konstvetenskap,
 • uppnå en god analytisk förmåga, kritiskt förhållningssätt och förmåga att formulera och genomföra mindre forskningsuppgifter,
 • få en kompetens inom nätbaserad utbildning och dess tillämpning inom ämnet konstvetenskap,
 • uppnå de förkunskaper som krävs för behörighet till forskarutbildningen i konstvetenskap,
 • ges förutsättningar för avancerade arbetsuppgifter inom olika delar av arbetsmarknaden.

Mål

Efter avslutad utbildning ska studenten avseende kunskap och förståelse

 • för magister kunna visa överblick över området konsthistoria och visuella studier samt fördjupade kunskaper inom vissa delar av konstvetenskapen, inklusive teknisk och digital konstvetenskap,
 • för master kunna visa brett kunnande i konsthistoria och visuella studier samt väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av konstvetenskapen, inklusive teknisk och digital konstvetenskap,
 • visa fördjupade kunskaper om avancerade konstvetenskapliga forskningsprocesser i teori och praktik, olika konstvetenskapliga forskningsperspektiv samt olika typer av konstvetenskapligt källmaterial och metoder för deras bearbetning.

Efter avslutad utbildning ska studenten avseende färdighet och förmåga

 • kunna diskutera och problematisera centrala begrepp och kritiskt och systematiskt tillämpa relevant terminologi i konstvetenskap, liksom i teknisk och digital konstvetenskap,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och planera undersökningar samt att med utgångspunkt i teoretiska och tekniska kunskaper och med adekvata metoder genomföra kvalificerade konstvetenskapliga undersökningar inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att i nationella och internationella sammanhang muntligt, skriftligt och i olika digitala kommunikationsformer klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa,genom ett forskningsarbete kunna redovisa en självständig lösning av ett avgränsat konstvetenskapligt problem med tillämpning av relevant teori och metod, ämnesspecifik terminologi, korrekt formalia och teknisk utformning samt författa en uppsats som tillför forskningsfältet ny kunskap,
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Efter avslutad utbildning ska studenten avseende värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa förmåga att inom huvudområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa insikt om etiska aspekter av forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om konstvetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Programmets uppläggning

Programmet omfattar två år. Första årets studier kan leda till en magisterexamen. Andra årets studier leder till en masterexamen.

Programmets första år innehåller de obligatoriska kurserna:

- Avancerad kurs i konstvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp

- Digital Art History I, 7,5 hp

- Examensarbete för magister-/masterexamen, 30/45 hp

Programmets andra år innehåller de obligatoriska kurserna:

- Digital Art History II, 7,5 hp

- Examensarbete för masterexamen, 15/45 hp

Utöver de obligatoriska kurserna läses valbara tematiska kurser om vardera 7,5 hp alternativt 15 hp. Inom det valbara utbudet av tematiska kurser kan praktik/verksamhetsförlagd utbildning ingå under termin 3.

Undervisning

Masterprogrammet i digital konstvetenskap ges i form av nätbaserad distansundervisning. De valbara tematiska kurserna kan ha inslag av campusundervisning och exkursioner. De kurser som även är valbara inom Masterprogram i humaniora ges dock huvudsakligen som campuskurser.

Undervisningen bedrivs på svenska, engelska och skandinaviska språk.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (120 hp) alternativt magisterexamen (60 hp) med huvudområde konstvetenskap.

Följande examensarbeten/uppsatser ingår i programmet:

1. Examensarbete för masterexamen 1, 45 högskolepoäng.

2. Examensarbete för masterexamen 2, 15 högskolepoäng.

3. Examensarbete för magisterexamen, 30 högskolepoäng.

Studenter som avser att fullfölja två års studier väljer examensarbete för masterexamen 1, 45 högskolepoäng.

Studenter som avser att avsluta studierna efter ett år med magisterexamen väljer examensarbete för magisterexamen, 30 högskolepoäng. Studenter som redan har en magisterexamen väljer examensarbete för masterexamen 2, 15 högskolepoäng.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin