Masterprogram i religion i fred och konflikt

120 hp

Utbildningsplan, RRP2M

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
RRP2M
Fastställd av
Teologiska fakultetsnämnden, 7 september 2017
Ansvarig fakultet
Teologiska fakulteten
Ansvarig institution
Teologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Utbildningsplanen är fastställd av Teologiska fakultetsnämnden 2017-09-07

Utbildningsplanen träder i kraft 2018-01-01

Behörighetskrav

Kandidatexamen med ett ämne inom teologisk, historisk-filosofisk, språkvetenskaplig, juridisk, utbildningsvetenskaplig eller samhällsvetenskaplig fakultet som huvudområde. Huvudområdet ska innehålla ett självständigt arbete om minst 15 hp.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Syfte

Programmet syftar till att utveckla studenten till en professionell intellektuell röst i det offentliga samtalet, en person som ingående reflekterat över sitt eget engagemang i frågor som rör religiöst och etiskt social aktivism i såväl historia som nutid. Det finns en kraft i att förstå de diskurser av vilka vi utgör en del, i teorier och metoder relaterade till socialt engagemang, liksom i konsten att övertyga. Det är sådan kunskap som kan ge individen möjlighet att förändra andras liv, kanske även sitt eget. Programmet skall också ge studenten en fördjupad och utökad förmåga att förmedla sina idéer i akademisk text.

Mål

Studenten förväntas vid avslutad kurs kunna:

  • analysera och kritiskt diskutera olika teorier och metoder som är centrala inom studiet av religiösa och etiskt baserade rörelser inom freds- och konfliktrörelser;
  • muntligt och skriftligt kommunicera relevanta frågor utifrån kursens innehåll till såväl en akademisk som en icke-akademisk målgrupp;
  • visa exempel på hur och på vilka sätt olika religiösa grupper engagerar sig inom freds- och konfliktfrågor;
  • problematisera religionens roll i olika typer av konflikter;
  • diskutera val av relevant teori och metod inom olika forskningsprojekt;
  • tillämpa teoretiska kunskaper i konkreta situationer;
  • planera och diskutera teoretiska och metodologiska ramverk inom personlig forskning, liksom med hög grad av självständighet definiera, skapa och utföra forskningsuppgifter knutna till religiösa och etiskt baserade rörelser inom freds- och konfliktrörelser;
  • producera en längre, väl argumenterad och välskriven uppsats på engelska

Undervisning

Programmet ges på distans via en lärplattform, men inkluderar en obligatorisk sammanhängande campusvecka i Uppsala per läsår. Undervisningsformerna består mestadels av webbaserade seminarier i lärplattformen Distans. Föreläsningar ges under campusveckan och eventuellt via lärplattformen på vissa av de enskilda distanskurserna. Du arbetar med fallstudier samt presenterar och diskuterar individuella PM. Inom programmet examineras du på en kurs i taget. Den obligatoriska campusveckan innehåller föreläsningar, seminarier skriftliga gruppuppgifter. Programmet innehåller också ett kort fältstudium. Om ett fältstudium ligger till grund för masteruppsatsen, kan detta utföras i valfritt land.

Undervisningen ges på engelska. Du förväntas kunna läsa, tala och skriva engelska på internationell akademisk nivå.

Examen

Programmet leder till en teologie masterexamen om 120 hp (Master of Arts in Theology, 120 credits) med Religionshistoria med beteendevetenskap som huvudområde. Efter ett års studier finns även möjligheten att ta ut en teologie magisterexamen om 60 hp (Master of Arts in Theology, 60 credits).

Övriga föreskrifter

Detta är en distansutbildning, varför Svenska Migrationsverket ej utfärdar studentvisum till studenter som läser detta program.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin