Kostvetarprogram

180 hp

Utbildningsplan, SKV1K

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
SKV1K
Fastställd av
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 27 oktober 2009
Ansvarig fakultet
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för kostvetenskap
Övrig(a) medverkande institution(er)
Företagsekonomiska institutionen, Institutionen för kemi - Ångström, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Beslut och riktlinjer

SAMFAK 2009/121

Doss 3:1:1

Kostvetarprogrammet omfattar 180 högskolepoäng.

MÅLBESKRIVNING/SYFTE

Kostvetarprogrammet syftar till att studenterna skall tillägna sig teoretiska och praktiska kvalifikationer som gör dem skickade att inneha positioner inom ansvarsområden för måltidsservice inom offentlig och privat sektor. Studenterna skall under utbildningen utveckla de kunskaper och färdigheter som behövs för att aktivt kunna leda planering, produktion, utveckling och utvärdering av den måltidsservice som finns inom exempelvis kommuner, landsting, dagligvaruhandel, livsmedelsindustri och restaurang. Detta innebär att de skall erhålla förmågan att självständigt arbeta med ledningsuppgifter inom måltidsservice och där kunna identifiera, analysera och lösa kostadministrativa och företagsekonomiska problem.

Matens betydelse för människans hälsa och det uthålliga samhället, samt metoder för värdering av livsmedels- och måltidskvalitet är centrala i utbildningen. Studierna ska främja ett vetenskapligt förhållningssätt gentemot det kunskapsinnehåll som behandlas samt ge en systematisk övning att tillämpa vetenskapliga metoder. Visst utrymme för utformning av en egen utbildningsprofil finns. Utbildningen är både teoretisk och praktisk, den är forskningsförankrad och teoretiskt orienterad och ges i samarbete med andra institutioner vid samhällsvetenskapliga fakulteten.

MÅL SOM FÖRVÄNTADE STUDIERESULTAT

Efter genomgånget program skall studenten

– ha tillägnat sig kunskaper i kostvetenskap i en sådan omfattning som fordras för att utifrån ett vetenskapligt synsätt förstå och förklara matens betydelse för människans hälsa, planera, värdera och tillaga mat för människor med olika behov och tillämpa detta inom området måltidsservice

– ha förvärvat kunskaper och färdigheter för att utforma måltidstjänster med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi samt hygieniska, sensoriska och etiska aspekter

– visa förmåga att använda kunskaper om olika gruppers näringsbehov och olika kulturers matvanor med hänsyn till ålder, genus, etnicitet och social miljö vid utformandet av måltidstjänster

– kunna välja, tillämpa och kritiskt värdera metoder för värdering av livsmedel- och måltidskvalitet

– på vetenskaplig grund och med ett professionellt förhållningssätt självständigt leda produktion, utveckling och förändring av måltidsservice inom privat och offentlig verksamhet

– självständigt söka och kritiskt bedöma information för att kunna analysera och lösa kostrelaterade frågeställningar utifrån ett vetenskapligt synsätt och att i tal och skrift kunna kommunicera resultaten med olika grupper

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik B, Naturkunskap B*, Samhällskunskap A (* Naturkunskap A+B motsvaras av: Biologi A, Kemi A, Fysik A)(Områdesbehörighet 16).

Lägst betyg G krävs för ovanstående kurser.

Programmets uppläggning

Kostvetarprogrammet är en treårig utbildning på grundnivå som omfattar 180 högskolepoäng, med följande innehåll:

Termin 1

* Kostvetenskap A: Näringslära 30 hp

Termin 2

* Kostvetenskap B: Livsmedelsvetenskap och matlagningsteknik 30 hp

Termin 3

* Företagsekonomi A: Företag och företagande 30 hp

Termin 4

* Dietetik och folkhälsa 15 hp

* Måltidsservice med produktion 15 hp

Termin 5 är valbar och följande alternativ finns:

* Verksamhetsförlagd utbildning 15 hp

* Sensorisk analysteknik och produktutveckling 15 hp

eller

* Verksamhetsförlagd utbildning 15 hp

* Planering och utvärdering av kompetensutveckling 15 hp

eller

* Företagsekonomi B 30 hp

Termin 6

* Kostvetenskap C: Kostsociologi 7,5 hp

* Kostvetenskap C: Vetenskapliga metoder 7,5 hp och

* Examensarbete 15 hp

Platsgaranti ges till kurser som är obligatoriska i programmet, under förutsättning att man uppfyller kraven för behörighet till respektive kurs. För valbara kurser gäller samma regler som för övriga sökande. Den verksamhetsförlagda utbildningen som erbjuds görs inom verksamheter som godkänds av Institutionen för kostvetenskap.

Undervisning

Studierna bedrivs på heltid, där studietakten innebär att en vecka motsvarar 1,5 hp och 30 hp innebär en termins arbete. Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, gruppövningar, laborationer, seminarier, handledning, fältstudier, studiebesök och verksamhetsförlagd utbildning. Viss undervisning kräver obligatorisk närvaro vilket anges i studiehandledning/schema för respektive kurs. Där anges också formerna för möjlighet att inhämta obligatoriska moment vid t.ex. sjukdom. Individuell kunskapskontroll sker genom muntliga och/eller skriftliga prov. Andra examinationsformer är redovisning av skriftliga arbeten (PM, uppsats) eller praktiska övningar i samband med undervisningen. Inom ramen för kursen anordnas två examinationstillfällen. Efter varje termin finns ytterligare ett examinationstillfälle. Efter avklarad kurs erhålls betygen godkänd eller väl godkänd.

Examen

Programmet leder till filosofie kandidatexamen om 180 högskolepoäng med successiv fördjupning i huvudområdet kostvetenskap 90 högskolepoäng inklusive självständigt arbete (examensarbete) 15 högskolepoäng samt med 30 högskolepoäng inom biområdet företagsekonomi.

Övriga föreskrifter

Reviderad utbildningsplan 2008-06-04 gäller även för de som påbörjat utbildningen ht-07.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin