Teknisk-naturvetenskaplig bastermin

20 veckor

Utbildningsplan, BASTN

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
BASTN
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 23 juni 2020
Diarienummer
TEKNAT 2019/267
Ansvarig fakultet
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Beslut och riktlinjer

Enligt beslut av rektor 1992-06-12 skall vid Uppsala universitet fr.o.m. 1992-07-01 finnas ett basår. Inom ramen för detta inrättades läsåret 2002/2003 en teknisk/naturvetenskaplig bastermin om 20 veckor. Ny förordning om behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning, SFS 2018:1519, gäller fr.o.m. 2019-01-01.

Behörighetskrav

Reserverad plats på ett civilingenjörsprogram

Grundläggande behörighet och Fysik 1a/1b1, Kemi 1, Matematik 3b/3c eller Fysik A, Kemi A, Matematik C

Reserverad plats på ett högskoleingenjörsprogram

Grundläggande behörighet och Fysik 1a/1b1, Kemi 1, Matematik 3b/3c eller Fysik A, Kemi A, Matematik C

Reserverad plats på kandidatprogram i biologi, kemi eller geovetenskap

Grundläggande behörighet och Fysik 1a/1b1, Kemi 1, Biologi 1, Matematik 3b/3c eller Fysik A, Kemi A, Biologi A, Matematik C

Reserverad plats på kandidatprogram i datavetenskap, fysik eller matematik

Grundläggande behörighet och Fysik 1a/1b1, Kemi 1, Matematik 3b/3c eller Fysik A, Kemi A, Matematik C

Syfte

Efter avslutad utbildning ska studenten vara väl förberedd för fortsatta programstudier inom vald utbildningsinriktning. Studenten ska ha inhämtat kunskaper motsvarande de gymnasiekurser i matematik, fysik, kemi och biologi som behövs för att uppfylla behörighetskraven för efterföljande program.

Mål

Basterminens kurser följer mål och innehåll i skolverkets fastställda kursplaner för gymnasieskolan.

Programmets uppläggning

Programmets kurser

1BA103 Introduktionskurs, 2 veckor

1BA109 Biologi 2, 6 veckor

1BA110 Fysik 1b2, 4 veckor

1BA111 Fysik 2, 6 veckor

1BA112 Kemi 2, 6 veckor

1BA113 Matematik 4, 6 veckor

Krav för erhållande av reserverad plats

För att erhålla reserverad plats inom efterföljande programinriktning krävs att man avklarat kurser, antingen på basterminsutbildningen eller under sina tidigare studier, enligt nedanstående tabell.

Efterföljande utbildningsprogram Bi 1 Bi 2 Fy 2 Ke 2 Ma 4
Civilingenjörsprogram X X
Högskoleingenjörsprogram X
Kandidatprogram - biologi, geovetenskap, kemi X X X X
Kandidatprogram - datavetenskap X
Kandidatprogram - fysik och matematik X X

Bastermin har flera olika sökalternativ, kopplade till efterföljande utbildningsprogram. Studenter är enbart garanterade en reserverad utbildningsplats inom den kategori av program som man antagits till. Om en oproportionerligt stor andel av studenterna inom ett programalternativ vill fortsätta mot samma program kan urval komma att ske till det programmet.

Undervisning

Undervisningen på basterminen ges i vanligt förekommande undervisningsformer vid universitet och högskola som föreläsningar, lektioner, räkneövningar, seminarier, laborationer och exkursioner. Undervisningen kan skilja sig åt mellan de olika kurserna som ingår i basterminen.

Examen

Utbildningsbevis

Utbildningsbevis utfärdas för studenter som avklarat samtliga obligatoriska kurser eller tillgodoräknat sig dessa från tidigare studier. I utbildningsbeviset ges ett sammanfattningsbetyg för basterminen samt betyg för avklarade kurser. Studenter som ej avklarat samtliga obligatoriska kurser kan, efter egen begäran, få ett intyg på avklarade kurser.

Övriga föreskrifter

Betyg

På basterminens kurser och på basterminen som helhet ges betyg enligt skalan underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) samt med beröm godkänd (5) med undantag för introduktionskursen där skalan underkänd (U) och godkänd (G) tillämpas.

Basterminens betyg kan ej likställas med betyg från gymnasieskola. Därför kan de ej användas som underlag för beräkning av medelbetyg på gymnasiebetyg. Basterminens kurser ger dock behörighet motsvarande kurser från gymnasieskolan i enlighet med respektive delkurs innehåll och mål.

Examination

Examination sker under och/eller vid slutet av varje kurs i enlighet med respektive kursplan. Studerande som har underkänts vid examination har rätt att undergå förnyad examination för att få godkänt betyg. För kurser med skriftlig tentamen erbjuds tre tentamenstillfällen per läsår.

Behörighet till fortsatta studier inom högskolan

Studenter som fortsätter vidare på utbildningsprogram med reserverad utbildningsplats måste söka dessa via ordinarie ansökningsförfarande och måste avklara de kurser som krävs för särskild behörighet. Studenter som väljer att inte utnyttja sin reserverade utbildningsplats är fortfarande behöriga att söka utbildningsprogram genom ordinarie ansökningsförfarande i enlighet med den behörighet de erhållit på basterminsutbildningen.

Studieavbrott och studieuppehåll

Studerande som avbryter sina basterminsstudier ska kontakta studievägledaren. Student som önskar göra studieuppehåll ska kontakta programansvarig. Studieuppehåll beviljas endast efter särskild prövning och då normalt vid terminsskiftet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin