Juristprogrammet

270 hp

Utbildningsplan, JJU2Y

Kod
JJU2Y
Fastställd av
Juridiska fakultetsnämnden, 18 maj 2021
Diarienummer
JURFAK 2021/31
Ansvarig fakultet
Juridiska fakulteten
Ansvarig institution
Juridiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Fastställd av Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet den 16 april 2007.

Reviderad av Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet den 20 oktober 2009.

Reviderad av Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet den 1 juni 2010.

Reviderad av Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet den 21 maj 2012.

Reviderad av Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet den 25 oktober 2012.

Reviderad av Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet den 11 december 2014.

Reviderad av Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet den 18 maj 2021.

Inom ramen för de i högskolelagen och examensordningen angivna målen kan juristprogrammets uppgifter karaktäriseras på följande sätt.

En demokrati och rättsstat kännetecknas av rättssäkerhet, öppen och kontrollerad maktutövning, fri åsiktsbildning och respekt för medborgarnas övriga fri- och rättigheter. I en sådan stat måste finnas jurister med ett självständigt och kritiskt förhållningssätt gentemot regelsystemet och ett historiskt, internationellt och rättsteoretiskt perspektiv. Juristprogrammets främsta uppgift är att tillgodose detta allmänna samhällsbehov av en kvalificerad juristprofession.

Juristprogrammet har vidare till ändamål att ge den studerande en god överblick över rättssystemet och de teoretiska kunskaper som fordras för kvalificerat arbete med frågor som rör rättsordningen och tillämpningen av juridiska regler. Den studerande ska också genom hela utbildningen fortlöpande tränas i sådana färdigheter som är väsentliga i och uppnå sådana kompetenser som krävs för juridisk yrkesutövning. Färdighetsträningen ska ha en tydligt utformad progression inom programmet.

I enlighet härmed ska juristutbildningen utformas så att den studerande - utöver målen i högskolelagen och examensordningen (bilaga 1) - självständigt kan söka juridiskt källmaterial.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Programmets uppläggning

Juristprogrammet leder till juristexamen, som är en yrkesexamen om 270 högskolepoäng på avancerad nivå.

Juristprogrammet är fördelat på två nivåer. Den första nivån (grundnivå) består av sex obligatoriska terminskurser omfattande 180 högskolepoäng . Den andra nivån (avancerad nivå) består av valfria fördjupningskurser 45 högskolepoäng, en teoretisk fördjupningskurs 15 högskolepoäng samt ett examensarbete om 30 högskolepoäng (med eller utan praktik).

Juristexamen utgör behörighetskrav för vissa arbeten inom rättsväsendet. Juristexamen är en lämplig examen också för annat arbete som rör frågor om rättsordningen och rättstillämpningen, och för rättsvetenskapliga forskarstudier. Den utexaminerade med juristexamen har god kompetens också för många andra kvalificerade arbeten.

Utbildningsplanen för juristprogrammet vid Uppsala universitet utgår från högskolelagen (1992:1434), högskoleförordningen (1993:100), högskoleförordningens examensordning för juristexamen, se bilaga 1 till utbildningsplanen. Utbildningsplanen innehåller vissa preciseringar i förhållande till högskoleförordningens examensbeskrivning.

Utbildningen på grundnivå

Kursernas innehåll

Grundnivån omfattar följande kurser:

Terminskurs 1: grundläggande juridisk metod, statsrätt och konstitutionell EU-rätt, 30 högskolepoäng,

Terminskurs 2: civilrätt, 30 högskolepoäng,

Terminskurs 3: civilrätt, 30 högskolepoäng,

Terminskurs 4: straffrätt och processrätt, 30 högskolepoäng,

Terminskurs 5: associationsrätt och skatterätt, 30 högskolepoäng,

Terminskurs 6: förvaltningsrätt och internationell rätt, 30 högskolepoäng.

Utbildningen på avancerad nivå

Kursernas innehåll

Den avancerade nivån omfattar följande kurser:

 1. en valfri terminslång fördjupningskurs, 30 högskolepoäng, som inkluderar självständigt arbete motsvarande 15 högskolepoäng,
 2. en valfri fördjupningskurs om 15 högskolepoäng,
 3. en obligatorisk kurs i rättshistoria, rättssociologi och allmän rättslära, 15 högskolepoäng,
 4. examensarbete, 30 högskolepoäng.

Kurserna på avancerad nivå bygger på grundnivån. De är ämnesintegrerande, fördjupande och/eller breddande. Utbildningen på avancerad nivå ger möjlighet till fördjupning och breddning också utanför det juridiska området. Svensk eller utländsk universitetsutbildning i annat ämne än juridik kan tillgodoräknas i examen. Sådana kurser ska vara ägnade att komplettera den juridiska utbildningen.

För juristexamen vid Uppsala universitet krävs kurser på avancerad nivå omfattande minst 45 högskolepoäng (varav en valfri terminslång fördjupningskurs, denna kan bytas ut mot juridiska studier utomlands på grundnivå eller avancerad nivå) utöver examensarbetet. Av valbara kurser får alltså högst 15 högskolepoäng utgöras av kurser på grundnivå i Sverige.

Kursplaner

I kursplaner ges närmare beskrivning av mål, förväntade läranderesultat, uppläggning och examination för de kurser som ges inom juristprogrammet.

Kursplanerna utformas så att kurserna innehåller moment av träning av kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt, i sådan utsträckning och med en sådan utformning att studenten genom att aktivt delta i utbildningen kan uppnå de läranderesultat som stadgas i denna utbildningsplan och examensordningen.

Kursplaner utformas så att kurserna beaktar den rättsliga betydelsen av det svenska medlemskapet i den Europeiska unionen. Vidare ska kursplanerna utformas så att kurserna beaktar även andra relevanta vetenskapliga och samhälleliga frågor och förhållanden, de mänskliga rättigheterna och etiska aspekter, där så är relevant för utbildningen samt främjar studentens förmåga till ett självständigt och kritiskt förhållningssätt gentemot rättssystemet.

Undervisning

Utbildningens undervisningsformer är problemorienterade. Det innebär att den röda tråden i studierna är en rad problemställningar. Vidare ska studieprocesserna baseras på de studerandes egna aktiviteter och utbildningen förutsätter att studenterna samverkar i mindre grupper. Utbildningen ska kräva initiativ och ansvar av varje studerande.

Examen

Examinationen syftar till att utvärdera om de förväntade läranderesultaten uppnåtts. Närmare föreskrifter om examination anges i kursplan för respektive kurs.

På juristprogrammet vid Uppsala universitet används som betyg något av uttrycken Underkänd (U), Godkänd (B), Icke utan beröm godkänd (Ba) eller Med beröm godkänd (AB). Närmare föreskrifter om betygssättning kan ges i kursplanen för respektive kurs.

Övriga föreskrifter

Förkunskapskrav för kurs inom juristprogrammet

Kurserna på grundnivå ska genomgås i den ordning som anges i denna utbildningsplan. Tillträde till viss kurs på grundnivå förutsätter att studenten har följt undervisningen och fullgjort de obligatoriska momenten i föregående kurser samt att samtliga tidigare kurser utom en har tenterats med godkänt resultat.

Tillträde till viss kurs på avancerad nivå förutsätter att samtliga kurser på grundnivå utom en har tenterats med godkänt resultat och att samtliga obligatoriska moment i den ej avklarade kursen har fullgjorts.

Utöver de ovan nämnda allmänna förkunskapskraven kan särskilda förkunskapskrav gälla. Dessa anges i kursplanen.

Bilaga 1 till Utbildningsplan för juristprogrammet vid Uppsala universitet

Utdrag ur Högskolelagen (1992:1434)

1 kap.

5 § Högskolorna ska i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.

I högskolornas verksamhet ska jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas.

Den samlade internationella verksamheten vid varje högskola ska dels stärka kvaliteten i högskolans utbildning och forskning, dels bidra nationellt och globalt till sådan hållbar utveckling som avses i första stycket.

Högskolorna ska också aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan.

Högskolorna ska i sin verksamhet främja ett livslångt lärande.

7 § Utbildningen skall ges på

 • grundnivå,
 • avancerad nivå, och
 • forskarnivå. 

8 § Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning.

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas

 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet. 

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. 

9 § Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbild­ning på grundnivå,

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kun­skaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situa­tioner, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på själv­ständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

Examensordning för juristexamen enligt högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2

Omfattning

Juristexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 270 högskolepoäng.

Mål

För juristexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att arbeta inom yrken för vilka juristexamen är ett behörighetskrav samt inom annan yrkesverksamhet inom det juridiska området som förutsätter sådan kunskap och förmåga.

Kunskap och förståelse

För juristexamen ska studenten

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa fördjupad kunskap i och förståelse av centrala juridiska ämnen samt kunskap i andra ämnen som är av särskild betydelse för tillämpningen av de juridiska kunskaperna,
 • visa kännedom om rättssystemets roll nationellt och internationellt,
 • visa kunskap om sådana samhälls- och familjeförhållanden som påverkar kvinnors och mäns livsbetingelser, och
 • visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 

Färdighet och förmåga

För juristexamen ska studenten

 • visa fördjupad förmåga att tillämpa kunskap samt att göra kvalificerade bedömningar,
 • visa fördjupad förmåga att använda olika tolknings- och tillämpningsmetoder inom juridik,
 • visa förmåga att systematiskt, kritiskt och självständigt identifiera, formulera och analysera frågeställningar samt planera och genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att arbeta såväl individuellt som i samverkan med andra, och
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser i dialog med olika grupper. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För juristexamen ska studenten

 • visa förmåga att inom området göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga och samhälleliga frågor, såsom de mänskliga rättigheterna och etiska aspekter,
 • visa förmåga till ett självständigt och kritiskt förhållningssätt gentemot rättssystemet,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens. 

Självständigt arbete

För juristexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng.

Övrigt

För juristexamen ska också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

Övergångsbestämmelser

Den reviderade utbildningsplanen som trädde i kraft den 30 augusti 2010 gäller för studenter som påbörjade studier på juristprogrammet i Uppsala fr.o.m. detta datum. För student som påbörjat sina studier före den 18 januari 2010 gäller den tidigare lydelsen av utbildnings­planen, men vid återupptagna studier efter studieuppehåll gäller denna reviderade utbildnings­plan.

Student som påbörjat sina studier på juristprogrammet före den 1 juli 2007 hade rätt att slutföra sin utbildning för att få en examen enligt de äldre bestämmelserna till och med utgången av juni 2015. Fr.o.m. 1 juli 2015 erhåller sådan student juristexamen om godkänd examination föreligger på samtliga kurser på programmet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin