Socionomprogrammet

210 hp

Utbildningsplan, SOC1Y

Det finns en senare version av utbildningsplanen.

Beslut och riktlinjer

SAMFAK 2010/146

Doss 3:1:1

Målbeskrivning/Syfte

Programmet syftar till att de studerande förvärvar sådan vetenskapligt förankrad kunskap och förmåga att de självständigt kan delta i och utveckla socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Mål som förväntade studieresultat

Den studerande ska:

- visa kunskap om det sociala arbetets historiska utveckling och vetenskapliga grunder samt om aktuell forskning om och utveckling inom socialt arbete,

- visa kunskap om och förståelse av relationen mellan samhällets strukturer och människans sociala handlande liksom samspelet mellan individers och gruppers fysiska och psykiska hälsa, funktionsförmåga och sociala villkor,

- visa kunskap om det sociala arbetets organisation och ledning,

- visa kunskap om och förståelse av vilken betydelse kategoriseringar utifrån ålder, kön/genus, sexualitet, klass, etnicitet, funktionshinder och familjestruktur har för sociala processer, människors livsvillkor och behov,

- visa förmåga att utveckla och genomföra socialt arbete på olika nivåer i samhället i samarbete med de människor som berörs,

- visa förmåga att tillämpa för socialt arbete relevanta lagar, regler och riktlinjer,

- visa förmåga att utifrån samhällsvetenskapliga och medicinska teorier kunna förstå, utreda, analysera och dra slutsatser om sociala processer och problem, samt förmåga att uttrycka detta muntligt och skriftligt,

- visa förmåga att identifiera, strukturera, utreda och utvärdera insatser inom socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå,

- visa förmåga till självkännedom och empati samt att reflektera över den egna personliga utvecklingen och yrkesrollen,

- visa förmåga att med en helhetssyn på människan gör bedömningar av åtgärder inom socialt arbete utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna och social hållbar utveckling,

- visa förmåga till ett professionellt bemötande och förhållningssätt med särskilt beaktande av etik, mänskliga rättigheter och empowerment,

- visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper,

- visa kunskap om villkoren för sociala processer vid samverkan,

- visa förmåga att söka kunskap om socialt arbete samt att identifiera sitt behov av kunskapssökande och kompetensutveckling,

- visa förmåga att analysera och kritiskt granska socialt arbete, och äldres, funktionshindrade personers samt barns och ungdomars levnadsvillkor.

- visa förmåga att analysera och kritiskt granska levnadsvillkoren för äldre personer, funktionshindrade personer samt för barn och ungdomar.

Behörighetskrav

Förutom Grundläggande behörighet krävs Matematik kurs B och Samhällskunskap kurs A (Områdesbehörighet 5).

Lägst betyg G krävs för ovanstående kurser.

Programmets uppläggning

Kurser som ingår i programmet:

Termin 1. Kurs, Högskolepoäng, Ansvarig institution, Område

- Sociologiska perspektiv, 7,5 hp, Sociologiska inst., Sociologi

- Det sociala arbetets teori och utveckling, 7,5 hp, Sociologiska inst., Socialt arbete

- Sociala problem, förändringsarbete samt forsknings- och utvärderingsmetodik, 14 hp, Sociologiska inst, Sociologi

Termin 2. Kurs, Högskolepoäng, Ansvarig institution, Område

- Juridik och förvaltningspolitik i socialt arbete, 29 hp, Juridiska inst., Statsvetenskapliga inst., Juridik, statsvetenskap

Termin 3. Kurs, Högskolepoäng, Ansvarig institution, Område

- Samtalsmetodik och kommunikation, 7,5 hp, Pedagogiska inst., Socialt arbete

- Socialt arbete som profession och praktisk verksamhet: fältförlagda studier, 14 hp, Sociologiska inst., Sociologi 7,5 hp/Socialt arbete 6,5 hp

- Psykologiska perspektiv, 7,5 hp, Inst. för psykologi, Psykologi

Termin 4. Kurs, Högskolepoäng, Ansvarig institution, Område

- Socialt arbete ur ett livsloppsperspektiv, 15 hp, Sociologiska inst., Sociologi 9,5 hp/Socialt arbete 5,5 hp

- Insatser, metoder och brukarperspektiv i socialt arbete, 14 hp, Sociologiska inst, Socialt arbete

Termin 5. Kurs, Högskolepoäng, Ansvarig institution, Område

- I Sociala perspektiv på barn och ungdom

Utsatthet, utredning och riskbedömning, 14 hp, Sociologiska inst., Sociologi

- Barnmedicin med relevans för socialt arbete med barn och ungdom, 7,5 hp, Inst. för kvinnors och barns hälsa, Pediatrik

- II Gerontologiskt socialt arbete: sociala perspektiv på äldre och åldrande, 14 hp, Sociologiska inst., Sociologi

- Geriatrik, 7,5 hp, Inst. för folkhälso- och vårdvetenskap, Geriatrik

- III Sociala perspektiv på funktionshinder, 14 hp, Sociologiska inst. Sociologi

- Rehabiliteringsmedicin, 7,5 hp, Inst. för neurovetenskap, Rehabiliteringsmedicin, Folkhälso- och vårdvetenskap

- Ekonomisk och politisk styrning i socialt arbete, 7,5 hp, Sociologiska inst., Socialt arbete

Termin 6. Kurs, Högskolepoäng, Ansvarig institution, Område

- Myndighetsutövning, etik och bemötande i socialt arbete, 7,5 hp, Sociologiska inst., Sociologi

- Verksamhetsförslag utbildning, 20 hp, Sociologiska inst., Socialt arbete

Termin 7.

- Forsknings- och utvärderingsmetod, 15 hp, Sociologiska inst., Sociologi

- Självständigt arbete i sociologi med inriktning mot socialt arbete, 15 hp, Sociologiska inst., Sociologi

Termin 1-6.

Personlig professionell utveckling, 7,5 hp, Sociologiska inst., Socialt arbete

Uppläggning/studiegång

Alla de studerande läser kurserna i den ordning som de presenteras i utbildningsplanen ovan. De studerande söker och antas till en av de tre profilerna; Socialt arbete med barn och ungdomar, Socialt arbete med äldre personer, Socialt arbete med funktionshindrade personer.

Återkommande teman i alla kurser är:

- Makt

- Mänskliga rättigheter

- Social hållbar utveckling

- Praktisk teori – teoretisk praktik

Dessa teman som är överlappande återkommer i socionomprogrammet som helhet.

Inom ramen för Makt ryms frågor rörande t.ex. klass, kön/genus, sexualitet, etnicitet, ålder/generation, funktionshinder och religion, vilka kan ingå i det som kallas intersektionalitet.

Inom ramen för Mänskliga rättigheter ryms frågor rörande till exempel individuella rättigheter och nationell och internationell rättighetslagstiftning.

Inom ramen för Social hållbar utveckling, som anknyter till mänskliga rättigheter, ryms frågor rörande t.ex. utanförskap, diskriminering, förtryck och empowerment.

Inom ramen för Praktisk teori och Teoretisk praktik ryms frågor rörande t.ex. erfarenhetskunskap, inifrånkunskap och kopplingar mellan praktisk och teoretisk kunskap.

Undervisning

Socionomprogrammet innehåller ämnesprogression upp till 90 högskolepoäng i sociologi samt upp till 76 poäng i socialt arbete.

I sociologi sker progression från introduktion under första terminen av grundläggande sociologisk teoribildning, aktuell forskning och metod med särskild tonvikt på sociologi med inriktning mot socialt arbete, till fördjupning både teoretiskt och metodologiskt i sociologi med inriktning mot socialt arbete inom de tre profilområdena samt under den avslutande terminen fördjupning i forskningsmetoder och ett självständigt examensarbete i sociologi med inriktning mot socialt arbete.

I socialt arbete sker progression genom att det från en introduktion om det sociala arbetets grunder och historiska utveckling sker en påbyggnad inom de olika ämnesområden som tillsammans utgör socialt arbete, genom moment där teoretisk kunskap omsätts i praktiska övningar för utveckling av centrala förmågor i yrkesutövningen, genom stegvis utökad kontakt med verksamhetsfältet i mötet med praktiserande gästlärare, genom ett fältanknutet projektarbete, genom kurser om ett livsloppsperspektiv på sociala problem och socialt arbete samt om insatser, metoder och brukarperspektiv i socialt arbete som ger både bredd och djup

Vidare fördjupas socialt arbete genom en längre verksamhetsförlagd kurs, avslutat med det självständiga arbetet i sociologi som inriktas mot socialt arbete.

Under utbildningen deltar vidare de studerande i en kurs där de med stöd från lärare och seniora studerande och i möten med repreentanter för praktiken löpande reflekterar över den egna personliga utvecklingen, lärandeprocessen och det framtida yrket i relation till de olika kurserna, för att nå en fördjupning av förmågan till självreflektion, yrkesidentiteten och förmågan till reflektion över yrkesrollen. Inom ramen för denna kurs ges även föreläsningar som breddar och fördjupar kunskapen om andra målgrupper än de profilområdena avser.

Bredden uppnås genom att de olika kärnområdena inom det sociala arbetet belyses liksom genom att den studerande läser de olika ämnesområden som tillsammans bidar till socialt arbete: sociologi, juridik, statsvetenskap, psykologi, pedagogik samt emot profilområdet inriktade ämnen inom den medicinska fakulteten.

Examen

Fullföljd utbildning leder fram till Socionomexamen 210 hp (Degree of Bachelor of Science in Social Work).

Övriga föreskrifter

Utbildningsplanen gäller för dem som antas till utbildningen ht-11.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin