Teologprogrammet

180 hp

Utbildningsplan, RTE1K

Kod
RTE1K
Fastställd av
Teologiska fakultetsnämnden, 26 april 2022
Ansvarig fakultet
Teologiska fakulteten
Ansvarig institution
Teologiska institutionen

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Syfte

Programmet syftar till att utveckla studentens grundläggande förståelse för religiösa traditioner och teologiers framväxt och samtida utveckling i olika sociala, historiska och kulturella sammanhang med fokus på det svenska samhället. Vidare syftar programmet till att utveckla studentens förmåga att hantera kunskap om teologier, religioner och livsåskådningar på ett ansvarsfullt sätt i den egna kontexten och i relation till religiösa organisationer och trossamfund. Dessutom syftar programmet till att ge studenten förutsättningar för att förstå förhållandet mellan praktiker och teologiska föreställningar inom religiösa organisationer och i skärningspunkten mellan dessa och det vidare samhället. Programmet syftar också till att ge studenten möjlighet att utveckla färdigheter att kommunicera om olika teologier, religiösa livsformer och livsåskådningar med personer från olika religiösa traditioner, trossamfund och i det vidare samhället.

Programmet har två inriktningar:

 • Kristendom i historia och nutid ger grundläggande kunskaper i religionsvetenskap, livsåskådningsforskning och kristen teologi i bred mening. Inriktningen erbjuder också metodologisk och teoretisk färdighetsträning för att diskutera, analysera, tolka och kritiskt utveckla teologiskt tänkande i relation till ett flertal kristna kontexter.
 • Islam i historia och nutid ger grundläggande kunskaper i religionsvetenskap, livsåskådningsforskning och islamisk teologi i bred mening. Inriktningen erbjuder också metodologisk och teoretisk färdighetsträning för att diskutera, analysera, tolka och kritiskt utveckla teologiskt tänkande i relation till ett flertal muslimska kontexter.

Mål

För kandidatexamen ska studenten:

Kunskap och förståelse

- visa kunskap och förståelse inom teologi och religionsvetenskap, inbegripen kunskap om ämnets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder, fördjupning inom någon ämnesinriktning samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant material utifrån självständigt formulerade frågeställningar inom teologins fält, samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,

- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,

- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar kopplade till teologier och religiösa praktiker i dialog med olika grupper inom religiösa organisationer och trossamfund i Sverige och internationellt,

- visa sådana färdigheter som fordras för att självständigt arbeta inom det teologiska fältet,

- visa förmåga att identifiera och kritiskt reflektera över teologiers, religioners och livsåskådningars betydelse i sociala, politiska och kulturella kontexter,

- visa förmåga att reflektera över, diskutera och analysera teologiers och religiösa praktikers betydelse för ett hållbart samhälle i historia och samtid.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter inom teologins fält,

- visa insikt om teologiers och religioners roll och betydelse i samhället och om människors ansvar för hur denna kunskap används,

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och kompetensutveckling inom teologi och religionsvetenskap,

- visa förmåga att förstå, analysera och förhålla sig till olika teologier, religioner och livsåskådningar i mötet mellan olika religiösa grupper och individer i det vidare samhället.

Programmets uppläggning

Den första delen av programmet syftar till att ge en religionsvetenskaplig bas att stå på. Då sker samläsning tillsammans med studenter från Religionsvetarprogrammet. Utbildningarna skiljer sig dock något åt i denna del genom olika programspecifika seminarier och uppgifter.

Under år två studeras religion ur etiska och politiska perspektiv. Därefter sker en programspecialisering där studenterna ägnar sig åt språkstudier och/eller kurser inom kristen eller islamisk teologi.

Det finns även möjlighet att göra arbetsplatsförlagd praktik eller studera utomlands. Det sista halvåret ägnas åt teori, metod och fördjupning samt författande av kandidatuppsats.

Några av kurserna under termin 4 och 5 är periodiserade och ges endast en gång om året, på höstterminen eller på vårterminen. Beroende på vilket kursval som studenten gör, läses kurserna därför antingen under studentens fjärde eller femte termin.

Termin 1

Introduktionskurs i religionsvetenskap, 30 hp:

 • Att studera religion i samtiden, 5 hp
 • Religioner i historia och nutid, 12 hp
 • Bibeln och Koranen, 6 hp
 • Livsåskådningar, 7 hp

Termin 2

Fortsättningskurs i religionsvetenskap, 30 hp:

 • Religion, individ och samhälle, 6 hp
 • Hinduism och buddhism i världen, 3 hp
 • Judendom och islam i världen, 3 hp
 • Kristendom i världen, 6 hp
 • Teologi- och filosofihistoria, 6 hp
 • Tolkning och reception av bibliska texter, 6 hp

Termin 3

Breddkurs i religionsvetenskap, 12 hp:

 • Etik, religion och politik, 6 hp
 • Förnuft och religiös tro, 6 hp

Specialkurs i kristen teologi, 18 hp:

 • Kyrkor i tider av förändring, 9 hp
 • Modern kristen teologi, 9 hp

eller

Specialkurs i islamisk teologi, 18 hp

Termin 4 och 5 inriktningen Kristendom i historia och nutid

 • Nya testamentet med studier i grekiska, 30 hp (vt) eller
 • Hebreiska bibeln med studier i hebreiska, 30 hp (ht) eller
 • Kurser inom inriktningen Kristendom i historia och nutid, 30 hp (ht/vt) eller
 • Praktik, 15 hp/30 hp (ht/vt) eller
 • Utbytesstudier, 30 hp (ht/vt)

Termin 4 inriktningen Islam i historia och nutid

 • Praktik, 15 hp/30 hp eller
 • Utbytesstudier, 30 hp eller
 • Kurser inom inriktningen Islam i historia och nutid, 30 hp

Termin 5 inriktningen Islam i historia och nutid

 • Arabiska A, 30 hp eller
 • Praktik, 15 hp/30 hp eller
 • Utbytesstudier, 30 hp eller
 • Kurser inom inriktningen Islam i historia och nutid, 30 hp

Termin 6

Fördjupningskurs i religionsvetenskap, 30 hp:

 • Teori och metod, 7,5 hp
 • Fördjupning, 7,5 hp
 • Kandidatuppsats, 15 hp

Undervisning

Undervisningen sker på ett varierat sätt utifrån traditionella föreläsningar och seminarier, samt genom studiebesök i religiösa miljöer och möten med företrädare för olika samhällssektorer. I seminariegrupper sker diskussioner utifrån föreläsningar, kurslitteratur, bildmaterial och film. De kompletteras med professionsinriktande seminarier där uppgifter och frågeställningar knutna till teologistudierna diskuteras.

Det förekommer kurslitteratur på engelska. Undervisningstillfällen kan komma att genomföras på engelska.

Examen

Teologie kandidatexamen, huvudområde religionsvetenskap

Övriga föreskrifter

Kurserna inom programmet skall genomgås i den ordning som anges i denna utbildningsplan. Den student som börjar programmet på vårterminen läser dock termin 4 och 5 i omvänd ordning. Antagning till kurserna sker terminsvis efter anmälan på det sätt som institutionen föreskriver. Den särskilda behörigheten för varje kurs prövas i samband med att anmälan behandlas. Behörighetskraven framgår av respektive kursplan. Platsgaranti gäller förutsatt att anmälan har skett i enlighet med föreskrifterna.

Den student som avser att göra studieuppehåll ska ansöka om detta i god tid. Studieuppehåll begärs för en eller två terminer i taget, varvid sökande med något av de särskilda skäl som anges i högskoleförordningen garanteras rätt att återkomma till utbildningen efter uppehållet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin