Oral läkemedeltillförsel

Arbetspaket oral läkemedelstillförsel

SweDelivers arbetspaket Oral Läkemedelstillförsel fokuserar på bättre design av system för läkemedelstillförsel via upptag i tunn- och tjocktarmen.

Oral tillförsel av läkemedel är ofta den mest attraktiva, då det erbjuder en bekväm och av patienter uppskattad administreringsväg som också har positiv effekt på följsamhet. Behovet av avancerade system för oral läkemedelstillförsel ökar dock i takt med den fysikalisk-kemiska profilen hos samtida läkemedel, vilken gör dem svårare att absorbera från tarmen.

Detta behov identifierades tidigt av SweDelivers industripartners och vårt forskningsprogram har utvecklats av de ledande akademiska forskarna: professorer Per Artursson och Christel Bergström samt docenter Per Larsson och Alexandra Teleki i samarbete med engagerade industripartners AstraZeneca, Ferring, Janssen Pharmaceuticals, Disruptive Pharma och Orexo AB. Då SweDelivers Vetenskapliga råd senast utvärderade centrets verksamhet tillskrevs Arbetspaket Oral Drug Delivery ”toppkvalitet” och ”enastående arbete på världsledande nivå med stor internationell påverkan".

En betydande och mycket uppskattad del av forskningen i arbetspaketet är studierna av Datorbaserad farmaceutisk modellering. Uppsala universitets forskargrupp inom Molekylär galenisk farmaci tillhör pionjärerna inom området och befinner sig på världsledande nivå. SweDelivers industripartners har betonat ett behov att stärka kompetensen inom denna disciplin då vi går mot en alltmer digitaliserad värld där tekniska framsteg möjliggör analys av storskaliga mängder data. Därför stöds i princip samtliga experimentella projekt i arbetspaketet med beräkningsfarmaceutiska tillvägagångssätt för att bättre förstå processer av betydelse för intestinal absorption och bättre tillvaratagande av genererade data.

Det direkta beräkningsarbete som utförs i arbetspaketet inkluderar studier av transienta permeationsförstärkare med molekylär dynamik (MD)-simuleringar av doktoranderna Rosita Kneiszl och Shahina Akter (Kneiszl et al., Mol. Pharm., 2021; Hossain et al., Nanoscale, 2023). Dessa använder sig av en virtuell tarm utvecklad av professor Bergström med kollegor, en världsunik tillgång vid laboratoriet.

Rosita Kneiszl

Rosita Kneiszl, SweDeliver Arbetspaket Oral Läkemedelstillförsel

Andra projekt inkluderar användning av Computational Fluid Dynamics (CFD) i syfte att skapa en tarmmodell inklusive motilitets-aspekter (peristaltik och segmentering) för ökad kunskap om dess roll för samlokalisering av hjälpämnen (permeationsförstärkare) och läkemedel (makromolekyler som insulin) vid oral tillförsel (Naranjani et al., Int. J. Biol., 2023) (arbetet exemplifieras i figur 1). Detta arbete har utvecklats i samverkan med vår tidigare gästprofessor James Brasseur som 2020-2023 hade en anställning på 20 % hos SweDeliver.

CFD-arbetet utförs av doktorand Benyamin Naranjani, som just nu kompletterar sin kunskap om CFD-modellering med AI inom ramarna för ett samarbete med AstraZeneca. Bänkbaserad forskning och utveckling av en effektiv och fysiologiskt prediktiv in vitro modell är alltjämt ett viktigt steg inom läkemedelstillförsel. Mag-tarmkanalen är en mycket komplex miljö med många faktorer att beakta under utveckling av nya läkemedelsformuleringar.

Som komplement till MD- och CFD-modelleringsinsatser har vi utvecklat in vitro modeller i syfte att öka vår kunskap om läkemedelsupplösning, löslighet och diffusion i tjocktarmsslem med det övergripande målet att bättre förstå slembarriärens roll vid absorption från tjocktarmen. Artificiellt slem som efterliknar tjocktarmsslem hos större prekliniska arter som används i absorptionsstudier (hund och gris) har utvecklats av forskare Ilse Dubbelboer och doktorander Vicky Barmpatsalou och Marco Tjakra (Barmpatsalou et al., Eur. J. Pharm. Sci., 2023. Barmpatsalou et al., Eur J. Pharm., 2024).

I takt med att livsstilssjukdomar som ulcerös kolit och Crohns sjukdom ökar globalt är lokal behandling av tjocktarmen av stort intresse. Tjakra fortsätter därför detta arbete med utveckling av artificiellt slem som liknar tjocktarmsslem i den friska och sjuka tjocktarmen. Tillsammans med sin doktorandkollega Mingjun Wu utvecklar Tjakra just nu en in vitro upplösningsmetod för studier av slembarriärens betydelse för läkemedelsfrisättning. Den fysiska modell som används i dessa studier undersöks för närvarande för patenterbarhet. Tjakra kombinerar även denna arbetsfysiologibaserade farmakokinetik (PBPK) och förbereder en utstationering vid MSD (USA) för att förkovra sina färdigheter i enlighet med de planer som ingår i EU-ETN Colotan ,som även är huvudfinansiär för projektet.

SweDeliver WP2 research

Figur 1: Efter oralt intag av läkemedel är olika sammandragnings- och rörlighetsmönster ansvariga för att blanda och driva innehåll längs med mag-tarmkanalen. För att bättre förstå detta fenomen har Naranjanj et al konstruerat en in silico-modell som representerar den peristaltiska motiliteten längs mag-tarmkanalen. Figuren är en tredimensionell representation av vattenfickan i hela det modellerade segmentet med relevanta dimensioner efter dosering av ett läkemedel (insulin) för varierande våghastigheter (0-1,5 cm s−1). ® International Journal of Biological Macromolecules, 2023.

I likhet med Tjakra har doktorand Rebekkah Hammar vid EU-ETN Colotan och SweDeliver studerat inverkan av intra- och extracellulära fria läkemedelskoncentrationer i mänsklig tarm på lokal och systemisk läkemedelsexponering (Hammar et al., Eur. J. Pharm. Sci ., 2023). Hammars forskning fokuserar på optimering av en organoid modell av tjocktarmen, så kallad colonoids. Hammar har utvecklat dessa för att presentera organoiderna i den " apical-out"-formen på ett robust sätt, vilket möjliggör rationella studier av upptag i tjocktarm i småskaligt format av mer vävnadsliknande cellsystem än de som för närvarande används (t ex. cellmonoskikt). Under utstationering vid AstraZeneca kombinerar Hammar sina kunskaper inom cellbiologi med studier av mikrobiomet i syfte att att förstå i vilken utsträckning läkemedel absorberas och påverkar de mikrobiom som finns naturligt i tjocktarmen.

Förutom utveckling av in vitro modeller studerar vi olika formuleringsstrategier – inklusive lipidbaserade nanoemulsioner laddade med peptider. Nedbrytningen av lipider och deras effekt av peptidernas stabilitet och genomträngning är utvecklade av post doc Ann-Christin Jacobsen och utforskas för närvarande i en kombinerad matsmältnings-absorptionsanalys av post doc Hannah Pohlit (Jacobsen et al., Drug Deliv. Transl. Res., 2022).

Utveckling av en generisk plattform för läkemedelstillförsel i nanostorlek utförs av doktorand Xiguo He och docent Madlen Hubert, som just nu fokuserar på konstruktion av nanopartiklar och att ladda flytande kristallina nanopartiklar med antibiotika. De studerar också antibiotikans effekt på mikrobiomet i avsikt att minska biverkningar i tarmen genom effektiv inkapsling och ökat upptag av nanopartiklar av enterocyterna. De intestinala kolloidala strukturerna och deras inverkan på självaggregering av lipidbaserade formuleringar studeras av doktorand Shahina Akter. med olika screeningtekniker, inklusive SAXS kombinerat med MD-simuleringar.

Xiguo He, Madlen Hubert, Shahina Akter, SweDeliver

Xiguo He, Madlen Hubert och Shahina Akter, SweDeliver

Arbetspaket Oral Läkemedelstillförsel har etablerat avancerade in vivo modeller för studier av makromolekylära läkemedels molekylära egenskaper i syfte att stödja valet av lämpliga permeationsförstärkare för förbättrad oral absorption. Arbetet är utfört i laboratorier och toppmoderna djuranläggningar vid AstraZenec. Dessa studier leddes av doktorand Staffan Berg som etablerat en ny modell för instillation av råtta och en absorptionsmodell för gristarm på AstraZeneca som resultat av hans doktorandstudier vid SweDeliver (Berg et al., Mol. Pharm., 2021; Berg et al., J. Contr. Release, 2023).

Berg fokuserade på samlokaliseringsstudier av läkemedels- och permeationsförstärkare, medan doktorand Prosper Emeh, som fortsätter arbetet, för närvarande utökar vår kunskap om fysikalisk-kemiska egenskaper och dess roll i valet av permeationsförstärkare. Emeh kombinerar också in vitro och in vivo arbete, för att identifiera hur man väljer en lämplig modell för frågan som ställs kring makromolekylär intestinal absorption (Emeh et al., Mol. Pharm., 2023)

SweDelivers arbetspaket Oral Läkemedelstillförsel har sammantaget med framgång utökat forskningen och teamet med andra finansieringskällor, inklusive intern finansiering från Uppsala universitet (Uppsala Antiobiotic Center,. He), Swedish Neutron Education for Science and Society (SWEDNESS; Akter) och EU-ETN Colotan (Tjakra, Hammar). Dock deltar SweDelivers samtliga arbetspaket aktivt i ansökningar om finansiering från andra källor i syfte att ytterligare stödja det pågående arbetet.

Ledare för arbetspaketet

Bitr. universitetslektor Per Larsson, institutionen för farmaci, Uppsala universitet
Professor Bertil Abrahamsson, AstraZeneca
MD Krista Ojala, Orion Pharma Oy

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin