Kan vi vara demokratiska?

"Suffrage universel dédié à Ledru-Rollin", av Frédéric Sorrieu (1850). Musée Carnavalet, Paris. Image in the public domain.

  • Funder: Internal funding

Beskrivning

I början av 1980-talet talade den politiske filosofen Cornelius Castoriadis om den växande bristen på meningsfullhet som det största hotet mot det radikala demokratiprojekt han ägnade hela sitt verk åt att förklara och försvara. Han såg en sådan utarmning hos samtliga västliga liberala demokratier och han frågade sig: Är politisk såväl som subjektiv autonomi och demokrati ens en möjlighet för oss, som individer så väl som kollektiv? Kan vi vara demokratiska?

Dessa frågor är återigen akuta och pekar på ett behov av en genomgripande granskning av hur demokratiska samhällen hanterar utbildningen och, i en mer generell mening, formandet av de individer som blir till de medborgare som kommer bära upp dessa samhällen. Det jag vill bidra med i detta projekt är just en sådan granskning, från ett retoriskt filosofiskt antropologiskt perspektiv. Vid sidan av färdigställande av monografin Kan vi vara demokratiska kommer under projekttiden att anordnas tre workshops på temat.

Om projektet

Projektperiod:

2023–2024

Finansiär:

Uppsala universitet

Extern projektsida:

Demokrati och högre utbildning

Forskare

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin