Akademiska – och andra – friheter: den akademiska friheten i ljuset av diskussionerna om ’cancelkultur’ och ’aktivism’

Description

Projektet ”Akademiska – och andra – friheter: den akademiska friheten i ljuset av diskussionerna om ’cancelkultur’ och ’aktivism’” studerar studera den pågående diskussionen om akademiska frihet vid svenska universitet. Just nu är denna diskussion livlig; bakgrunden är den utredning av hot mot den akademiska friheten som utbildningsministern har beställt från Universitetskanslersämbetet och vars resultat kommer att meddelas den 15 maj 2024. Var och en som följer diskussionen slås av att det råder stor oenighet om vari hoten mot den akademiska friheten består och hur de yttrar sig. De olika parterna i diskussionen tycks förhålla sig till två helt olika förståelser av verkligheten.

Detta projekt ställer inte frågan huruvida den akademiska friheten i Sverige är hotad eller inte, utan strävar i stället efter att försöka förstå hur de olika framställningar av den akademiska friheten och dess problem som möter oss genom journalistik, politiska utspel och även i universitetens egna redogörelser i form av remissvaren till UKÄ är konstruerade. Utgångspunkten är att varje sådan framställning har formen av en berättelse med tydliga men skiftande roller.

About the project

Project duration:

2024–2026

Funding:

Demokrati och högre utbildning, Uppsala universitet

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin