Studentinflytande som demokratisk tillgång. Demokratiska och proto-demokratiska praktiker i Uppsala under fyra sekler

Förste kurator Dag Hammarskjöld talar vid jubileumslandskap på Upplands nation 1929. Bildkälla: Alvin

  • Funder: Internal funding

Beskrivning

Projektet belyser hur den obligatoriemodell som infördes på 1660-talet med tiden skapade organisationsformer som befordrade mångfald och demokratiskt beslutsfattande. Redan från börjar valde studenterna sina företrädare och hade avsevärd rådighet i många frågor. Viktiga milstolpar i den senare utvecklingen är skapandet av Uppsala Studentkår 1849, politiseringen av kåren på 1960-talet och kårobligatoriets avskaffande 2010. En hypotes är att ett starkt, väl samspelat och egenorganiserat studentliv ger god utväxling för ett demokratiskt samhällsbygge. Nedslag i utvecklingen görs, och skilda tiders organisationsmodeller och praktiker analyseras mot bakgrund av framväxten av lagstadgat studentinflytande. Särskilt uppmärksammas historiska brytpunkter: 1849, början av 1960-talet och åren kring 2010. Hur såg förändringarna ut och vad medförde de för demokratiska vinster och förluster?

Om projektet

Projektperiod:

2023–2024

Finansiär:

Uppsala universitet

Forskare

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin