Forskningsområden

Trädormbunkar

Trädormbunkar är med sin trädform och sina stora sammansatta blad iögonfallande inslag i den tropiska och subtropiska floran. Cyatheaceae, de "fjälliga trädormbunkarna", hör till de mest välkända trädormbunkarna. Hit hör ungefär 500 av de ca 600 arter som förs till trädormbunksgruppen. Alla i gruppen är dock inte trädformade. Det finns både lägre arter med krypande jordstammar (t. ex. Metaxyaceae och Loxomataceae), liksom riktigt små arter (Hymenophyllopsis i Cyatheaceae). Inom projektet studerar jag trädormbunkars fylogeni och biogeografi.

Trädormbunke

Hällebräknar

I släktet hällebräknar, Woodsia (Woodsiaceae), ingår runt 30 arter. Gruppen har en i huvudsak nordhemisfärisk utbredning, med tre arter i Sverige. I gruppen finns arter som har en vid boreal utbredning, medan andra är mycket mer begränsade. Gruppen är yngre än de två andra grupperna vi studerar och har troligen sitt ursprung i Tertiär. I det här projektet undersöker vi gruppens fylogeni (inklusive artbildning via hybridisering och polyploidisering), liksom historisk biogeografi och fylogeografi.

Mosslumrar

Lummerfamiljen Selaginellaceae (mosslummer) innehåller ungefär 700 arter, varav en, Selaginella selaginoides, dvärglummer, i Sverige. Dessa örtartade växter återfinns över hela världen, men flest finns i tropiska och subtropiska områden. Lummerväxter, det vill säga, mosslumrar tillsammans med braxengräs (Isoëtaceae) och "vanliga" lumrar (Lycopodiaceae) är resterna av en stor och divers grupp som hade sin storhetstid under övre karbon för ungefär 300 miljoner år sedan. I det här projektet undersöker vi fylogeni, historisk biogeografi och fylogeografi hos Selaginellaceae.

Mosslummer

Foto: Stina Weststrand

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin