Behandling av personuppgifter i systemet för stipendiehantering

Systemet för stipendiehantering hanterar hela kedjan med stipendiet, från ansökan till granskning och beslut samt dokumentation av stipendieinnehav och information till stipendieinnehavarna och bevakning av stipendier. I denna kedja behandlas några av dina personuppgifter.

Studenter, forskare och övriga som kan söka universitetets stipendier söker stipendier via systemet bakom inloggning. Denna tjänst innefattar bland annat visning av lediga stipendier och en ansökningsdel. Stipendiater kan också se information om sina stipendieinnehav och underliggande beslut.

För att kunna hantera stipendieansökningar behandlar universitetet information om dig när du loggar och när du ansöker om ett stipendium. Uppsala universitet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Uppsala universitet uppdrar sedan åt Uppsala akademiförvaltning (UAF) att som personuppgiftsbiträde behandla uppgifterna du lämnar i samband med din ansökan om stipendium. De uppgifter som registreras i stipendiesystemet och som behövs för att administrera din ansökan är:

  • unik identifierare, från federerad inloggning (till exempel Gemensam webbinloggning vid Uppsala universitet), i de fall du själv väljer att använda sådan inloggning (i tjänsten benämnd "single sign-on")
  • förnamn
  • efternamn
  • e-postadress
  • personnummer

Behandlingen av personuppgifter görs i enlighet med den lagliga grunden i artikel 6 1. f) i GDPR, så kallat berättigat intresse. Om du beviljas stipendium lagras dina uppgifter enligt bokförings- och arkivlagens krav och i enlighet med artikel 6 1. c) GDPR, så kallad rättslig förpliktelse. Ansökningar som inte beviljas gallras efter två år i enlighet med Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2020:25). Inga personuppgifter lämnas ut till tredje part eller tredje land (land som ej är medlem i EU eller EES).

Du har rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om dig, se länken nedan.

Läs mer om dina rättigheter och hur universitetet hanterar personuppgifter.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig och tjänsteleverantör:

Uppsala universitet
Box 256
751 05 Uppsala
Sverige

Kontaktperson för systemet:

018-471 47 50
stipendier@uu.se

Tjänsteleverantörens jurisdiktion:

Sverige

Tjänsten följer EU:s dataskyddsdirektiv i enlighet med GÉANT Data Protection Code of Conduct.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin