Litteracitet ur ett andraspråksperspektiv

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5NS333

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen riktar sig till dig som är intresserad av flerspråkighet och litteracitet, både ur ett didaktiskt och allmänt språkvetenskapligt perspektiv. Du fördjupar dig i teorier kring litteracitet och lär dig om begreppets historia och olika betydelser och tolkningar av litteracitet. Kursen utgår från en definition av litteracitet som deltagande i och medskapande av sociala praktiker, där text ingår på olika sätt. Det omfattar också attityder och värderingar kopplade till dessa praktiker.

Du lär dig mer om olika förutsättningar för litteracitet hos individer med olika åldrar och med språklig och social bakgrund. Du genomför avancerade analyser av andraspråks-talares litteracitetsutveckling och diskuterar didaktiska teorier som främjar litteracitet. Du lär dig också mer om hur litteracitet kan påverka delaktighet i textgemenskaper och sociala sammanhang.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin