Litteracitet ur ett andraspråksperspektiv

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5NS333

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5NS333
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Svenska A1N, Svenska som andraspråk A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 26 februari 2019
Ansvarig institution
Institutionen för nordiska språk

Behörighetskrav

120 hp varav 90 hp i ett språkvetenskapligt ämne. Dessutom krävs kunskaper i svenska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

  • redogöra för teorier om litteracitet och litteracitetsbegreppets framväxt ur ett andraspråksperspektiv,
  • diskutera kritisk litteracitet kopplat till identitet och makt,
  • problematisera relationen mellan litteracitet och andraspråksinlärares språk- och kunskapsutveckling,
  • analysera olika aspekter på litteracitet utifrån ett andraspråksperspektiv.

Innehåll

Kursen behandlar litteracitetsbegreppets framväxt och fördjupar teorier om litteracitet ur ett andraspråksperspektiv. På kursen diskuteras kritisk litteracitet med ett särskilt fokus på frågor kopplade till identitet och makt. Därtill fördjupas språkets och litteracitetens roll för kunskapsutveckling. Dessutom diskuteras multimodala aspekter i relation till teorier om litteracitet ur flerspråkighetsperspektiv.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner och seminarieövningar. Obligatoriska moment förekommer.

Examination

Examinationen sker genom aktivt deltagande i seminarier samt genom muntliga och skriftliga uppgifter. Betyg U-VG.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin