Samhällsorienterande ämnen för F-3

15 hp

Kurs, Grundnivå, 5RT614

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Om kursen

Kursen består av fyra delkurser: geografi, historia, religionsvetenskap och samhällsvetenskap.

Delkursen i geografi fokuserar på samspelet mellan människan och naturen. Kursen ger grundläggande kunskaper om demografi, migration, stadsutveckling, ekonomiska processer och utveckling, väder och klimat, processer som omformar landskapet samt den svenska landskapsutvecklingen före och efter istiden. I kursen behandlas och problematiseras begreppet hållbar utveckling samt utbildning för hållbar utveckling. Kursen innehåller inslag av kartografi, fältstudier och exkursion(er).

Delkursen i historia tar upp det svenska samhällets politiska, sociala och ekonomiska utveckling från forntiden till mitten av 1500-talet och ger en introduktion till ämnesdidaktiska perspektiv som är tillämpbara för undervisning i grundskolans lägre årskurser. Dessutom ges en orientering om hur elever kan undervisas i historia, och hur de förstår tid och historiska förändringar.

Delkursen i religionskunskap behandlar religioner och livsåskådningar i världen, och olika tolkningar och praktiker inom dessa. Kursen ger därutöver en introduktion till religionsdidaktiska perspektiv som är tillämpbara för undervisning i skolans lägre årskurser. En central utgångspunkt för kursen är hur elever reflekterar över existentiella och moraliska frågor samt hur detta kan förstås i relation till religion och livsåskådning.

Delkursens fokus ligger på grundläggande demokratiska principer, mänskliga rättigheter och människors lika värde i relation till barnkonventionen, normer och regler i elevnära kontexter. Kursen tar upp hur ekonomiska frågor kan behandlas i undervisning för yngre elever och hur förståelse kan skapas för centrala samhällsfunktioner och gemensamt beslutsfattande i aktuella frågor.

Därutöver ger alla delkurser träning i att didaktiskt omvandla ämnesstoff till konkreta lektionsupplägg utifrån skolans kursplan.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin