Algebra I

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MA004

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MA004
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Matematik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 19 mars 2007
Ansvarig institution
Matematiska institutionen

Behörighetskrav

Baskurs i matematik

Mål

För godkänt betyg på kursen skall studenten kunna

- redogöra för grundläggande algebraiska begrepp och definitioner;

- exemplifiera och tolka viktiga begrepp i konkreta situationer;

- formulera viktigare resultat och satser inom kursens område;

- beskriva huvuddragen i viktigare satsers bevis;

- genomföra induktionsbevis;

- använda kursens teori, metoder och tekniker för att lösa problem om tal och polynom;

- presentera matematiska resonemang för andra.

Innehåll

Elementär logik och mängdlära. Funktioner och relationer. Ekvivalensrelationer. Naturliga och hela tal: induktion, delbarhet, primtal, Euklides algoritm, kongruensräkning, representation av tal i olika baser. Diofantiska ekvationer. Rationella och irrationella tal. Uppräknelighet. Polynom över R och C: faktorisering, Euklides algoritm, multipla nollställen, rationella nollställen till polynom med heltalskoefficienter.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och räkneövningar.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut eventuellt kombinerat med inlämningsuppgifter under kursen enligt anvisningar som lämnas vid kursens start.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin