Engelska för studenter inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5EN360

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5EN360
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Engelska G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 19 mars 2007
Ansvarig institution
Engelska institutionen

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-12-07 och gäller fr.o.m. 2007-07-01. Kursen ges för studenter inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet vid Uppsala universitet.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till något av programmen inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

- ha utvecklat sin förmåga att läsa och diskutera texter inom fackområdet

- kunna skriva korta redovisningar

- känna till de vanligaste problem svenska studenter möter i fråga om engelska både som fackspråk och som medium för internationellt umgänge

- behärska presentationsteknik

- ha förmåga att på engelska hålla föredrag, leda och delta i diskussioner inom fackområdet

- ha fått ökat självförtroende vad gäller den egna läs-, skriv- och talförmågan på engelska

Innehåll

Kursen bygger på studenternas aktiva deltagande i läs-, skriv- och talaktiviteter kring främst tekniska texter, såsom övningar i läsförståelse och vokabulär, skriftliga sammanfattningar av svenska och engelska texter, muntliga presentationer och diskussionsövningar samt genomgång av de vanligaste fel som svensktalande gör på engelska i de aktuella sammanhangen.

Undervisning

Gruppundervisning. Gruppstorleken maximeras till 16 studenter för att möjliggöra individualisering av undervisningen.

Examination

Examinationen sker genom fortlöpande bedömning av obligatoriska skriv- och taluppgifter. Som betyg används något av uttrycken underkänd eller godkänd.

Övriga föreskrifter

Frågor gällande rätten att ta med kursen i examen avgörs av beslutande organ för teknisk-naturvetenskaplig fakultet.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin