Modeller för biologiska system

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3FB615

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3FB615
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Farmaci A1N, Läkemedelsutveckling A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Farmaceutiska fakultetens grundutbildningskommitté, 29 mars 2007
Ansvarig institution
Institutionen för farmaci

Allmänt

Kursen kan ej läsas på distans.

Ersätter och motsvarar tidigare kurs 3FB305 Modeller för biologiska system.

1,5 högskolepoäng motsvarar 1 poäng enligt tidigare studieordning.

Behörighetskrav

För sökande inom:

- apotekarprogrammet krävs minst 150 högskolepoäng (100 poäng) från termin 1-6, varav 60 hp (40 p) inom ämnet, inklusive farmakokinetik 7,5 hp (5 p), och kunskaper motsvarande programkurserna i farmakologi och fysiologi, samt genomgått alla tidigare kurser på termin 1-7.

- receptarieprogrammet krävs minst 120 högskolepoäng (80 poäng) varav 60 hp (40 p) inom ämnet, inklusive farmakokinetik 7,5 hp (5 p), och kunskaper motsvarande programkurserna i farmakologi och fysiologi, samt genomgått alla tidigare kurser på termin 1-5.

- kemiteknikprogrammet skall den studerande ha minst 120 hp (80 p) inom programmet, inklusive kurser motsvarande Farmakokinetik 7,5 hp (5 p) och Fysiologi 6 hp (4 p) samt Farmakologi 7,5 hp (5 p).

Behörig att antas till fristående kurs är den som har grundexamen 120 p/180 hp inklusive kunskaper motsvarande 40 p/60 hp inom ämnena Farmaci eller Farmaceutisk biovetenskap, inklusive Farmakokinetik 5 p/7,5 hp, och dels har kunskaper motsvarande Fysiologi 4 p/6 hp samt Farmakologi 5 p/7,5 hp.

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna konstruera, förstå och använda läkemedelsinriktade datormodeller för biologiska system. Specifikt skall studenten:

- kunna formulera kompartmentmodeller i matematiska termer.

- kunna förklara och beskriva skillnaderna mellan direkta och indirekta effektmodeller.

- kunna redogöra för hur toleranseffekter kan introduceras i farmakodynamiska modeller.

- kunna redogöra för fysiologiska flödesmodeller och deras användningsområde jämfört med traditionella farmakokinetiska modeller.

- kunna utföra datorsimuleringar av farmakokinetiska/farmakodynamiska modeller hämtade från litteraturen samt använda dessa för att besvara vetenskapliga frågeställningar.

- kunna redogöra för, samt tillämpa, metoder för uppskattning av läkemedelselimination hos människa från laboratoriedata.

- förstå metodiken för tillpassning av biologiska modeller till experimentella data samt kunna genomföra modelltillpassning i praktiken.

- kunna redogöra för grundläggande statistiska aspekter för utvärdering och tolkning av resultat erhållna genom modellering.

- visa förmåga att besvara vetenskapliga frågeställningar baserat på resultat från arbete med biologiska modeller.

Innehåll

Kursen behandlar datormodeller för biologiska system som är viktiga ur läkemedelssynpunkt. Speciellt kommer modeller för kliniska farmakokinetik- och farmakodynamikdata att betonas, men kursen kommer även att ta upp modeller av system som är betydelsefulla för preklinisk forskning inom läkemedelsområdet. Vikt kommer att läggas på värdering av resultatet från modellerna.

Kursen kommer vidare att belysa användningen av modellerna för att besvara vetenskapliga frågeställningar och studiedesignsfrågor. Tekniska, matematiska och statistiska aspekter på modellanpassning och icke-linjär regression av betydelse för användandet av modellerna, ingår som en integrerad del av kursen.

Undervisning

Undervisningen ges i form av grupparbeten, datorlaborationer samt föreläsningar.

Obligatoriska moment är kursstart, grupparbeten och datorlaborationer.

Examination

För godkänd kurs krävs godkänd muntlig och skriftlig redovisning av projektarbeten. Omprov anordnas vid behov. Varje student har rätt till sammanlagt sex provtillfällen, dvs. ett prov och fem omprov.

Övriga föreskrifter

Ges på engelska när samläsning sker med utbytesstudenter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin