Konstruktionsmaterial

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE606

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TE606
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 19 mars 2007
Ansvarig institution
Institutionen för materialvetenskap

Behörighetskrav

Ma D, Fy B, Ke A

Mål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna

  • redogöra för grundläggande samband mellan struktur och egenskaper för metalliska, keramiska, polymera material samt kompositer
  • göra kvalitativa jämförelser mellan material och ange användningsområden för de vanligaste konstruktionsmaterialen i de olika materialklasserna
  • tolka och använda binära fasdiagram
  • redogöra för vilka mekanismer som ligger till grund för härdning av stål

Innehåll

Materials uppbyggnad och deformationsmekanismer. Fasdiagram. Framställnings- och formningsmetoder. Egenskaper och användningsområden för konstruktionsmaterial inom metaller, polymerer och keramer. Brottmekanismer, utmattning och kryp hos material.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, studiebesök, laborationer och projektuppgift.

Examination

Skriftligt prov ges vid kursens slut. För godkännande krävs även godkända laborationer och projektuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin