Kinesiska B

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5KN211

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5KN211
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kinesiska G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 november 2007
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen är en fristående kurs, inrättad av högskolestyrelsen 1977-06-20. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionsstyrelsen 1986-12-11 och ändrad av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2000-05-23. Senaste revidering

2007-11-08.

Behörighetskrav

Minst 22,5 hp/15 p i Kinesiska A.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

- Läsa, förstå och översätta enklare texter skrivna på modern kinesiska, främst sakprosa;

- formulera mer komplexa meningar på kinesiska i tal och skrift och beskriva deras syntax;

- med korrekt streckordning och utformning behärska 500 tecken (utöver de 500 tecken som lärts in under kursen Kinesiska A) i deras förenklade form, samt ha passiv kunskap om deras oförenklade form;

- beskriva de kinesiska tecknen utifrån radikaler och fonetikum och tillämpa detta vid användning av lexikon;

- förstå enklare budskap på talad kinesiska, samt föra enklare samtal på kinesiska om och i vardagliga situationer;

- på kinesiska skriva enkla texter om vardagliga ting såsom familjeförhållanden och vardagliga situationer och händelser;

- översiktligt redogöra för och diskutera Kinas historia efter 1949 och fram till idag;

- översiktligt redogöra för och diskutera Kinas ekonomiska utveckling efter 1949 och fram till idag;

- översiktligt redogöra för och diskutera den politiska utvecklingen i Kina efter 1949 och fram till idag;

- översiktligt redogöra för och diskutera kulturens och mediernas utveckling i Kina efter 1949 och fram till idag.

Innehåll

Kursen består av följande fyra delkurser:

Dk. 1. Kina idag, ekonomi, samhälle, politik och kultur. 7,5 hp. Engelskt namn: China Today: Economy, Politics, Society and Culture

Denna delkurs behandlar Kinas historiska, ekonomiska, politiska, mediala och kulturella utveckling efter 1949, med särskild tonvikt på de senaste decenniernas stora samhällsförändringar. Kursen innefattar en översiktlig genomgång av större inrikespolitiska skeenden, ideologiska debatter, demokrati och mänskliga rättigheter, utrikes- och säkerhetspolitik, moderniseringsprocessen och dess effekter, regionala skillnader, förändringar i människors livsstilar och attityder, könsroller, demografi, minoritetsfolk m.m. Kursen ger också inblick i samtida populärkultur, såsom litteratur, och musik, samt medier, såsom film, TV och Internet.

Dk. 2. Textkurs 3. 9 poäng. Engelskt namn: Text course 3

Läsning och översättning av enklare sakprosa skriven på modern kinesiska. Genomgång av grammatik och ordbildning.

Dk. 3. Textkurs 4. 9 hp. Engelskt namn: Text course 4

Läsning och översättning av enklare sakprosa och skönlitterär text skriven på modern kinesiska. Genomgång av grammatik och ordbildning.

Dk. 4. Praktisk språkfärdighet 2. 4,5 hp. Engelskt namn: Language proficiency training 2

Delkursen omfattar både muntliga och skriftliga övningar, samt hörförståelse. Studenterna övar i att uppfatta enkla budskap i tal, att konversera om vardagliga ting och att skriva enklare texter på kinesiska om familjeförhållanden, vardagliga situationer och händelser.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. I kursen kan även grupparbeten med muntliga och skriftliga redovisningar ingå. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen och det kräver närvaro och aktivt deltagande vid kursens undervisningstillfällen.

Examination

Kunskapskontrollen görs genom fortlöpande muntliga och/eller skriftliga prov inom ramen för undervisningen och genom muntligt och/eller skriftligt prov efter varje delkurs avslutning. Prov bedöms med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget VG på hela kursen krävs att studenten erhållit detta betyg på minst 22,5 hp. Efter överenskommelse med studierektor eller examinator anordnas extra provtillfälle inom tre till fyra veckor för studerande som underkänts vid ordinarie prov.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Kurslitteratur:

Delkurs 1

- Harrison, Henrietta, China, in Inventing the Nation series, Keith Robbins (ed.).London: Hodder Arnold, 2001.

- Kjellgren, Björn, Kinakunskap. Lund:Studentlitteratur. 2000.

- Lagerkvist, Johan, Kina i Globaliseringens Mitt. Stockholm: Bokförlaget DN, 2007.

- Lodén, Torbjörn, Från Mao till Mammon: Idéer och politik i det moderna Kina. Stockholm: Ordfront, 1998.

- NIASnytt-Asia Insight No 3, 3005. (laddas ned gratis på NIASnytt hemsida

- Av lärarna sammanställda kompendier

Delkurs 2 och 3

- T'ung, P.C. and D.C. Pollard, Colloquial Chinese. London and New York: Routledge and Kegan Paul 1982, 1987.

- T'ung, P.C. and D.C. Pollard, Character Text for Colloquial Chinese: Simplified Character Version. London: University of London, 1983.

- Av läraren sammanställda kompendier

Övergångsbestämmelser

För tillträde till Kinesiska B krävs minst 22,5 hp på Kinesiska A eller minst 22,5 hp kinesiska på A-nivå på Grundnivå. Studenter med minst 22,5 hp på Kinesiska B, 30 hp, som redan tidigare tagit 7,5 hp på den fristående kursen Kina idag: ekonomi, politik, samhälle och kultur, 7,5 hp, kan tillgodoräkna sig denna som delkurs 1 inom kursen Kinesiska B, 30 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin