Persiska C

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5JR315

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5JR315
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Iranska språk G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 november 2007
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-11-08 och gäller från 2008-07-01.

Behörighetskrav

Persiska/Iranska språk A och minst 22,5 hp från Persiska B/Iranska språk B.

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande färdigheter i klassisk nypersisk grammatik och verslära, samt förmåga att förklara den persiska grammatiken ur ett diakroniskt perspektiv. Vidare ger kursen ytterligare fördjupning i modern nypersiska samt breddade kunskaper i persiska, antingen historiskt eller geografiskt, alt. språk och litteraturer i regionen.

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

Avseende delkurs 1: Klassiska persiska texter och grammatik

redogöra för de viktigaste fonologiska, morfologiska, syntaktiska och lexikala skillnaderna mellan klassisk och modern persiska

ur valda texter ge exempel på de viktigaste fonologiska, morfologiska, syntaktiska och lexikala särdragen i klassisk persiska

läsa valda klassiska persiska texter (dikter och enklare prosa)

översätta valda klassiska persiska texter (dikter och enklare prosa) till svenska

beskriva det arabisk-persiska metriska systemets grundläggande begrepp

redogöra för stavelselängd i persisk metrik

läsa enkel nasta`liq (skrivstil)

analysera persiska dikter efter ett givet versmått

analysera valda klassiska persiska skönlitterära texter utifrån deras sociopolitiska kontext

Avseende delkurs 2: Moderna persiska texter samt språkfärdighet

läsa valda moderna persiska dikter

översätta valda moderna persiska dikter till svenska

redogöra för klassicerande grammatiska drag i modern persisk diktning

läsa avancerade moderna persiska skönlitterära prosatexter med korrekt uttal

översätta avancerade persiska skönlitterära prosatexter till svenska

stilistiskt analysera modern skönlitteratur från olika genrer

analysera verbformer och satsstruktur i avancerade persiska texter

analysera valda persiska skönlitterära texter utifrån deras sociopolitiska kontext

framföra korta muntliga presentationer på persiska

skriva korta sammanfattningar och artikelreferat på persiska

skriva korta formella och informella brev på persiska

Avseende delkurs 3 och 4, valbara kurser:

Medelpersiska:

Kursen syftar till att ge grundläggande färdigheter i medelpersiska samt förmåga att analysera grammatiska konstruktioner i medel- och nypersiska ur ett diakroniskt perspektiv. Vidare ges ytterligare färdigheter i klassisk och modern nypersiska. Vidare har kursen som syfte att ge studenten en förmåga att självständigt genomföra och presentera en forskningsanknuten undersökning av en frågeställning rörande persiska/iranska språk.

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

redogöra för klassificeringen av de iranska språken i öst- och västiranska språk

redogöra för de viktigaste fonologiska skillnaderna mellan nordväst- och sydvästiranska språk

redogöra för de viktigaste grammatiska skillnaderna mellan medelpersiska och tidig nypersiska

redogöra för "split ergativity" i västiranska språk

beskriva medelpersiskans ortografi (skriftsystem), fonologi (ljudstruktur) och elementära morfosyntax (form- och satslära) med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi samt tillämpa dessa kunskaper vid textläsning

läsa enklare utvalda medelpersiska texter och översätta dem till svensk

Dari och tadzjikiska:

Kursen avser att förmedla kunskap om de viktigaste skillnaderna mellan modern iransk nypersiska (farsi), modern afghansk nypersiska (dari) och modern tadzjikisk nypersiska (tadzjikiska).

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

redogöra för de viktigaste grammatiska skillnaderna mellan modern iransk nypersiska (farsi), modern afghansk nypersiska (dari) och modern tadzjikisk nypersiska (tadzjikiska)

läsa enkla texter på tadzjikisk persiska i cyrillisk skrift

översätta enkla texter på tadzjikisk persiska till svenska

läsa enkla texter på dari (afghansk persiska)

översätta enkla texter på dari (afghansk persiska) till svenska

Innehåll

Delkurs 1, Klassiska persiska texter och grammatik, 7,5 hp

Delkurs 2, Moderna persiska texter samt språkfärdighet, 7,5 hp

Delkurs 3, valbar kurs, 7,5 hp

Delkurs 4, valbar kurs, 7,5 hp

Valbara kurser:

Medelpersiska, 7,5 hp (se separat kursplan)

Dari och tadzjikiska, 7,5 hp (se separat kursplan, kommer fr.o.m. ht -09 att ingå i kursen Persiska 5)

Skriftlig färdighet inkl. brevskrivning, 7,5 hp (se Persiska 5, kursen kommer att inrättas inför ht -09)

Språk och litteratur i Mellanöstern, Nordafrika, Iran, Turkiet, Central- och Sydasien, 7,5 hp (se separat kursplan, kursen kommer att inrättas inför ht -09 och ingå i Orientalistikprogrammets gemensamma kurser, termin 5)

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga. De kan äga rum vid schemalagd tid och plats (t.ex. inom ramen för ordinarie undervisning), eller vara sådana som studenten utför på egen hand. Föreskrifter om detta föreligger vid kurstillfällets början.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen avser tredje terminens studier inom ämnesområdet iranska språk.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan i examen medtagen kurs.

Kurslitteratur:

delkurs 1 och 2:

Steingass, Francis Joseph 1930. A comprehensive Persian-English dictionary : including the Arabic words and phrases to be met with in Persian literature

London : Routledge and Kegan

Lazard, Gilbert, A Grammar of Contemporary Persian, tr. into English by Shirley A. Lyon, Costa Mesa – New York 1992.

Institutionens textkompendier.

Institutionens grammatikkompendium.

valbar kurs, Medelpersiska:

Nyberg, H.S., A manual of Pahlavi. Part I: texts. Wiesbaden 1964; Part II: vocabulary. Wiesbaden 1973.

Nyberg, H.S., Inledning till de Iranska språken.

Lorenz, M., Om preteritum i de moderna iranska språken.

Ytterligare material tillkommer.

valbar kurs, Dari och tadzjikiska:

Institutionens kompendium i Dari och Tadzjikiska.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin