Atmosfärsfysik

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1ME401

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1ME401
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N, Geovetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 november 2007
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp inkl. 35 hp matematik och 35 hp fysik

Mål

Efter genomgången kurs skall den studerande

- kunna redogöra för atmosfärens vertikala struktur och dess kemiska sammansättning

- förstå mer ingående hur jordens energibalans fungerar

- fysikaliskt/kemiskt förstå hur växthuseffekten fungerar

- ha fått kunskap om atmosfärens termodynamik för både torr och fuktig luft

- förstå begreppet "atmosfärens vertikala stabilitet" och veta hur det definieras och tillämpas

- kunna beskriva hur nederbörd bildas

- ha fått kunskap om meteorologiska väderobservationer

Innehåll

Kursen skall harmonisera de studerandes kunskaper i meteorologi för fortsatta studier på masternivå. Därför baseras innehållet i kursen efter de studerandes förkunskaper.

Undervisning

Föreläsningar och laborationer

Examination

Skriftlig examination

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin