Kina idag: ekonomi, politik, samhälle och kultur

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5KN241

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5KN241
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kinesiska G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 maj 2008
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen är en fristående kurs på 7,5 hp. Denna kurs ges även som delkurs 1 inom kursen Kinesiska B, 30 hp. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-11-08.

Behörighetskrav

Sv B/Sv2 B, En B

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna

- översiktligt redogöra för och diskutera Kinas historia efter 1949 och fram till idag;

- översiktligt redogöra för och diskutera Kinas ekonomiska utveckling efter 1949 och fram till idag;

- översiktligt redogöra för och diskutera den politiska utvecklingen i Kina efter 1949 och fram till idag;

- översiktligt redogöra för och diskutera den kulturella och mediala utvecklingen i Kina efter 1949 och fram till idag.

Innehåll

Denna delkurs behandlar Kinas historiska, ekonomiska, politiska, mediala och kulturella utveckling efter 1949, med särskild tonvikt på de senaste decenniernas stora samhällsförändringar. Kursen innefattar en översiktlig genomgång av större inrikespolitiska skeenden, ideologiska debatter, demokrati och mänskliga rättigheter, utrikes- och säkerhetspolitik, moderniseringsprocessen och dess effekter, regionala skillnader, förändringar i människors livsstilar och attityder, könsroller, demografi, minoritetsfolk m.m. Kursen ger också inblick i samtida populärkultur, såsom litteratur, och musik, samt medier, såsom film, TV och Internet.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. I kursen kan även grupparbeten med muntliga och skriftliga redovisningar ingå. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen och det kräver närvaro och aktivt deltagande vid kursens undervisningstillfällen.

Examination

Kunskapskontrollen görs genom fortlöpande muntliga och/eller skriftliga prov inom ramen för undervisningen och genom muntligt och/eller skriftligt prov efter kursens avslutning. Prov bedöms med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ges inom huvudområdet kinesiska. Fördjupning till filosofie kandidatexamen kräver ytterligare 112,5 hp inom detta ämne, varav en kandidatuppsats om 15 hp, samt breddningsämne på 60 hp.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Övergångsbestämmelser

Denna kurs kan tillgodoräknas som delkurs 1 inom kursen Kinesiska B, 30 hp av studenter med minst 22,5 hp på Kinesiska B, 30 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin