Kinesiska D2 med självständigt arbete

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5KN415

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5KN415
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kinesiska G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 november 2008
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

Samtliga högskolepoäng från Kinesiska A, 30 hp, Kinesiska B, 30 hp och Kinesiska C, 30 hp.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

- med hjälp av lexikon läsa och översätta utvalda enklare originaltexter skrivna på klassisk kinesiska, prosa och poesi, under olika tidsperioder och inom olika genrer;

- förstå och tillämpa vissa grundläggande kunskaper om det klassiska kinesiska språkets grammatiska och lexikala särdrag;

- skriva, läsa och översätta ytterligare ca 500 glosor (utöver de ca 2000 glosor som lärts in under kurserna Kinesiska A-D) i deras förenklade form, samt ha passiv kunskap om deras oförenklade form;

- läsa och översätta modern kinesisk tidningstext, faktatexter och sakprosa omfattande c:a 20 sidor text, samt sammanfatta och förklara innehållet i de lästa texterna utifrån relevanta kunskaper om kontext och syfte;

- redogöra för och förklara vanliga grammatiska konstruktioner som förekommer i tidningstext, faktatexter och sakprosa;

- på kinesiska muntligt presentera och diskutera specifika ämnen;

- på kinesiska återberätta innehållet i utvalda, tillrättalagda Tv-program/filmer;

- skriva referat och kortare faktatexter på kinesiska på utvalda ämnen;

- muntligt presentera innehållet i det självständiga arbetet på kinesiska och även skriva ett kort referat av detta på kinesiska;

- översiktligt redogöra för sinologi som forskningsämne, vetenskapliga grunder och tillämpliga metoder, samt aktuella forskningsfrågor;

- självständigt identifiera, formulera och lösa problem/frågeställningar, och i form av en uppsats (50000-100000 nedslag utan mellanslag = c:a 20-40 A4-sidor) presentera en teoretiskt eller empiriskt utvecklad studie i ett språkvetenskapligt, kulturhistoriskt eller samhällsvetenskapligt ämne som berör Kina eller kinesiskspråkiga områden och detta arbete ska vara genomfört inom en given tidsram;

- söka, samla, värdera och kritiskt tolka informationen i för en utvald frågeställning relevant litteratur, i vilken skall ingå relevant källmaterial på kinesiska i viss omfattning (minst 30 normalsidor), samt presentera källkritik av denna litteratur;

- tillämpa, kritiskt diskutera och värdera teorier och metoder i den för frågeställningen relevanta litteraturen och genomföra en för uppgiften relevant analys, samt kunna sätta de egna analyserna och slutsatserna i relation till i litteraturen funna ståndpunkter

- värdera egna och andras insatser i litteraturen på området ur metodologisk och teoretisk synvinkel och med beaktande av grundläggande vetenskapliga krav och gällande forskningsetiska normer;

- på svenska eller engelska skriva en stringent och välstrukturerad uppsats enligt vedertagna formella konventioner vad gäller disposition, formalia och typografi, inklusive kunna välja källhänvisningar och litteraturreferenser på ett akademiskt kompetent sätt;

- muntligt redogöra för examensarbetets syfte och resultat, samt redogöra för, kritiskt diskutera och bedöma en annan students uppsats inom samma kurs ur formell, metodologisk och teoretisk synvinkel, och med beaktande av grundläggande vetenskapliga krav och gällande forskningsetiska normer.

Innehåll

Kursen består av följande fyra delkurser:

Dk. 1. Klassisk kinesiska. 6 hp. (Engelskt namn: Classical Chinese)

Under denna delkurs tränar studenterna att med hjälp av ordbok läsa och översätta utvalda enklare originaltexter skrivna på klassisk kinesiska, både prosa och poesi. I samband med detta lär studenterna in ytterligare ca 200 glosor. Texterna är ett urval av välkända texter inom olika genrer och under olika tidsperioder från äldsta tid fram till ca 1300-talet. I samband med detta ges en översiktlig introduktion till det klassiska språkets grammatiska och lexikala särdrag samt till språkets utveckling fram till ca 1300-talet och studenterna tränas i att tillämpa dessa kunskaper.

Dk. 2. Sakprosa III. 6 hp. (Engelskt namn: Non-fiction texts)

Delkursen omfattar träning i att med hjälp av ordböcker läsa, översätta, tolka och sammanfatta faktatexter, sakprosa, tidningsartiklar skrivna på modern kinesiska. Studenterna utökar sitt ordförråd med ca 300 glosor, förbättrar sin läsförmåga och förmåga att tolka texter i deras specifika politiska och kulturella kontext. Kursen ger också viss insikt i det kinesiska mediesystemet.

Dk 3. Praktisk språkfärdighet, 3 hp. (Engelskt namn: Language proficiency training)

Delkursen omfattar muntlig och skriftlig språkträning samt hörförståelse. Studenterna tränas i att skriva referat och kortare fakta texter om utvalda ämnen på kinesiska. Under kursen tränas studenten också i att på kinesiska diskutera och göra muntliga framställningar om specifika ämnen. I delkursen ingår också att på egen hand titta på vissa Tv-program/filmer på kinesiska och sedan kunna återberätta innehållet i dessa på kinesiska och/eller skriva en sammanfattning. I kursen ingår också att muntligt presentera innehållet i det självständiga arbetet på kinesiska och även att skriva ett kort referat av detta på kinesiska

Dk. 4. Självständigt arbete. 15 hp. (Degree project)

Examensarbete med utgångspunkt i en frågeställning av kulturhistorisk, samhällsvetenskaplig eller språklig karaktär vad gäller Kina eller kinesiskspråkiga områden. Uppsatsämne väljs i samråd med handledare med beaktande av handledarresurser. Minst 30 sidor källmaterial på kinesiska skall ingå i källmaterialet. Det självständiga arbetet ska författas på svenska eller engelska och ska läggas fram vid ett oppositionsseminarium med opponent. Alla kursdeltagare måste också opponera på en kurskamrats självständiga arbete. I delkursen ingår också en seminarieserie med en översiktlig introduktion till sinologisk bibliografi och metodik, akademiskt skrivande, vetenskapliga krav och forskningsetik.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. I vissa delkurser ingår grupparbeten/individuella arbeten med muntliga och skriftliga redovisningar. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen och det kräver närvaro och aktivt deltagande vid kursens undervisningstillfällen.

Examination

Kunskapskontrollen görs genom fortlöpande muntliga och/eller skriftliga prov inom ramen för undervisningen och genom muntligt och/eller skriftligt prov efter varje delkurs avslutning. Prov bedöms med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget VG på hela kursen krävs att studenten erhållit detta betyg på minst 21 hp. Efter överenskommelse med studierektor eller examinator anordnas extra provtillfälle inom tre till fyra veckor för studerande som underkänts vid ordinarie prov.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ger tillräcklig fördjupning inom huvudområdet för filosofie kandidatexamen förutsatt att samtliga poäng från Kinesiska A, B och C är avklarade. Se även Övriga föreskrifter.

Övriga föreskrifter

Studenter som i sin examen har med både kinesiska D1, utlandstermin och kinesiska D2 måste inom sin examen ha 30 hp inom annat huvudområde eller biområde vid Uppsala universitet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin