Intervention, evolution och kontroll av mikrober

30 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3MK006

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3MK006
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Infektionsbiologi A1F, Medicinsk vetenskap A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten/ordförandebeslut, 18 augusti 2010
Ansvarig institution
Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Behörighetskrav

Ett års studier vid masterprogrammet i infektionsbiologi eller motsvarande. Goda kunskaper i engelska språket.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten

-kunna förklara principerna bakom uppkomst och evolution av patogena mikroorganismer

-kunna tillämpa och kritiskt granska bioinformatiska metoder för att genetiskt bestämma ursprung och utveckling av en patogen mikrob

-ha ingående kunskap om smittspridningsvägar (luft, jord, vatten, kroppsvätskor, mat etc.) för patogena mikroorganismer samt ur epidemiologiska perspektiv diskutera faktorer av vikt för spridning av dessa

-kunna redogöra för befintliga organisationer och dess regler och arbetsmetoder för rapportering, kontroll, riskbedömning och prevention av spridning och förekomst av mikrober

-kunna redogöra för lagar och praxis kring arbete med smittsamma mikrober samt åtgärder för minimering av smittspridning vid arbete med dessa

-kunna redogöra för samt utvärdera effektivitet, praktisk tillämplighet och kostnadseffektivitet av immunisering mot patogena mikroorganismer i fråga om val av immunogen, adjuvant och administrationsväg

-kunna redogöra för regulatoriska aspekter vid utveckling av antimikrobiella läkemedel samt generella principer för genomförande av kliniska prövningar

-kunna redogöra för de etiska aspekterna och utvärdera risken för missbruk, s.k. dubbla användningsområden, vid arbete med olika patogena mikrober samt kunna föreslå metoder för att minimera dessa risker.

Innehåll

Kursen utgör termin tre (av fyra) på masterprogrammet i infektionsbiologi. De ingående kursmomenten ska komplettera tidigare förvärvade mer molekylära och biomedicinska kunskaper inom infektionsbiologi och ge en övergripande kunskap om infektionssjukdomars uppkomst och spridning samt verktyg för kontroll och prevention av spridning av dessa på en lokal och internationell nivå. Kursen är indelad i tre delmoment:

A)Evolution och ekologi, B) Epidemiologi samt C) Intervention och kontroll

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar som ges av specialister från akademi, sjukhus, myndigheter samt läkemedelsindustri. Dessutom ingår obligatoriska seminarier och redovisningar, samt andra moment (t.ex. studiebesök) vilka syftar till att ge en ökad praktisk/ teoretisk kunskap och möjlighet till ytterligare fördjupning inom de olika delmomenten av kursen. För studenter som efter särskild ansökan beretts möjlighet till parallella projektarbeten ("lab-rotationer") kommer dessa att ersätta seminarier och redovisningar. Undervisningen sker på engelska.

Examination

Examinationen omfattar skriftliga delprov, seminarium med skriftlig och/eller muntlig redovisning. För godkännande krävs godkända skriftliga deltentamina, godkänd skriftlig och muntlig redovisning av grupparbeten samt godkänt deltagande i obligatoriska moment. För studenter som enligt ovan utför parallella lab-rotationer utgörs examinationen av skriftliga delprov samt redovisning av utförda projekt enligt särskilda instruktioner. Betygskriterier fastställs av examinator och skall finnas som bilaga till kursplanen vid kursstart.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin