Handelsrättslig översiktskurs

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 2HR114

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2HR114
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Handelsrätt G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 3 september 2008
Ansvarig institution
Företagsekonomiska institutionen

Allmänt

Handelsrättslig översiktskurs är på A-nivå och ges som fristående kurs, som uppdragsutbildning och den kan ingå i utbildningsprogram vid Uppsala universitet när examensordning så medger.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Kursen skall ge god kännedom om centrala civilrättsliga och offentligrättsliga bestämmelser som är av betydelse för företag och organisationer som agerar på den svenska marknaden.

Efter genomgången kurs förväntas studenterna:

1. Ha kännedom om den svenska rättsordningen samt det handelsrättsliga regelsystemet.

1. Förstå innebörden av relevant lagtexter samt kunna tillämpa dessa på specifika problem.

2. Vara väl förtrogen med en juridisk/handelsrättslig metod samt kunna tillämpa denna i relevanta situationer.

3. Kunna uppfatta och formulera mera komplexa företagsrelaterade juridiska problem.

Innehåll

Under kursen kommer deltagarna att huvudsakligen studera utvalda delar av sådana juridiska ämnesområden som är relevanta vid olika former av näringsverksamhet och som är viktiga att känna till för alla som sysslar med juridiskt anknutna problem i samband med företagande. Kursen inleds med en introduktion där ämnesområdet handelsrätt blir presenterat och definierat och där ämnesområdet beskrivs i ett rättsteoretiskt sammanhang. Kursen är i övrigt indelad i 10 avsnitt. Det första behandlar allmän och grundläggande juridik, bland annat om rättsreglernas funktion i samhället, hur man söker och läser rätt i lagtext, domar och andra så kallade rättskällor, våra centrala juridiska begrepp, den traditionella juridiska systematiken samt den handelsrättsliga metoden. Det andra behandlar olika grundläggande regler om avtal och andra rättshandlingar. Där studeras bland annat frågor om vad som krävs för att kunna vara part i ett avtal, vad som krävs för att någon ska vara bunden av ett åtagande, hur avtal träffas med hjälp av ombud och när ett avtal är ogiltigt. Det tredje behandlar köprätten, dels de allmänna reglerna i köplagen, dels de särskilda köprättsliga lagar som innehåller tvingande bestämmelser om förhållandet mellan näringsidkare och konsument. Det fjärde behandlar olika regler inom fastighetsrättens område, särskilt reglerna om köpeavtalets form, villkor och säljarens ansvar för fastighetens skick i olika avseenden. Vidare får deltagarna studera tillbehörsreglerna, olika typer av nyttjanderätter samt delar av den till fastighetsrätten starkt kopplade miljörätten. Det femte handlar om de allmänna reglerna om skadeståndsansvar utanför avtalsförhållanden, bland annat begreppen vårdslöshet, strikt ansvar, förmögenhetsskada, orsakssamband och medvållande samt om de särskilda regler som bestämmer arbetsgivarens ansvar för skador vållade av anställd och om produktansvar. Det sjätte behandlar bolagsrätt i vid mening, bland annat allmänna frågor om bolagsavtal samt de särskilda regler som bestämmer den juridiska hanteringen av aktiebolag och andra former av bolag och föreningar. Det sjunde behandlar de viktigaste reglerna om fordringar och skuldebrev, borgen, preskription och de regler som gäller fastighetspant, företagshypotek och andra former av avtal om kreditsäkerheter samt hur realisering av sådana säkerheter sker. Det åttonde behandlar marknadsrättsliga frågor i vid mening. Här kommer immateriella rättigheter att behandlas, bland annat lagarna om upphovsrätt, varumärkesrätt och mönsterrätt men också regleringen av näringsidkares marknadsföring av varor och tjänster till konsumenter och vissa viktiga delar av konkurrensrätten, alltså de regler som syftar till att upprätthålla en sund konkurrens mellan företag på samma marknad. Det nionde behandlar grundläggande bestämmelser inom det arbetsrättsliga området. Här studeras bland annat den kollektiva arbetsrätten, medbestämmandelagens regler samt problem som har att göra med det enskilda anställningsavtalet. Slutligen finns ett tionde avsnitt som behandlar vissa familjerättsliga regler, särskilt de ekonomiska frågor som har att göra med bodelning och arvsskifte.

Undervisning

Kursen inleds med en introduktionsföreläsning. Därefter följer tio föreläsningar där deltagarna får en övergripande och samlad beskrivning av de aktuella ämnesområdena. Till varje föreläsning förutsätts deltagarna ha läst anvisade delar av kurslitteraturen samt enskilt eller gruppvis ha arbetat med att lösa instuderingsfrågor. Vid två tillfällen under föreläsningsperioden ges tillfälle till gruppvis handledning där deltagarna får ytterligare möjligheter att diskutera kurslitteraturen samt instuderingsfrågor. Efter avslutad undervisning kommer deltagarna att gruppvis arbeta med praktisk tillämpning av handelsrättsliga frågor och andra liknande övningar i form av projektarbeten. Resultaten av gruppernas projektarbeten redovisas för de andra kursdeltagarna och blir föremål för diskussion vid seminarier.

Examination

Examination sker i tre moment:

1. Skriftlig tentamen efter cirka 5 veckor, motsvarande 5 poäng.

2. Gruppvis och individuell examination i samband med redovisningen av projektarbeten, motsvarande 2 poäng.

3. Slutlig skriftlig tentamen, motsvarande 3 poäng.

Två godkända betygsgrader tillämpas, Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). Studenter som fått betyget Underkänd (U) på första eller tredje examinationsmomentet har möjlighet till omtentamen. Studenter som fått betyget U på det andra examinationsmomentet ges möjlighet att komplettera eller skriva en PM för ny prövning. För betyget G krävs att deltagaren erhållit betyget G på samtliga examinationsmoment. Betyget VG ges deltagare som dessutom erhållit betyget VG på minst ett av de två sistnämnda examinationsmomenten.

Övriga föreskrifter

Obligatorisk närvaro krävs vid informationen om redovisningsuppgifterna och vid seminarierna.

Observera att institutionens Handelsrättslig översiktskurs, Förvaltningsrättslig översiktskurs samt Allmän rättskunskap och arbetsrätt kan användas i samma examen!

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin