Självständigt arbete i molekylär bioteknik

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MB332

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MB332
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 24 augusti 2009
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

120 hp godkända inom civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik

Mål

Efter kursen ska studenten kunna:

 • tillämpa både fördjupade och breddade kunskaper inom teknikområdet och överblicka relevanta områden för ett framtida yrkesliv inklusive ledarskap, hållbar utveckling och genusperspektiv.
 • sammanställa och använda och på ett kritiskt sätt tolka information från olika relevanta teknikområden.
 • planera och genomföra innovationsprojekt inom givna tidsramar.
 • hantera text, datapresentationer (figurer, tabeller), referenser etc. enligt för genren gällande format.
 • presentera projektet skriftligt och muntligt på ett pedagogiskt sätt och ge konstruktiv kritik till andras muntliga och skriftliga presentationer.
 • redovisa sina kunskaper på svenska och i viss utsträckning på engelska anpassat till olika målgrupper både i vetenskaplig och i populärvetenskaplig form.

Innehåll

Det självständiga arbetet görs som projekt och avser att träna hur projekt planeras och genomförs inom relevant industri samt att integrera, fördjupa och utveckla studentens färdigheter inom ett avgränsat område av det som behandlats inom tidigare genomförda kurser på programmet. Teknologen väljer själv ämnesområde genom sitt val bland de projekt som erbjuds. Särskild vikt läggs vid träning i att kunna rapportera skriftligt genom att enskilt författa en hel eller del av en uppsats/ projektrapport som ska vara läsvärd för en tänkt läsekrets. Dessutom ska arbetet redovisas populärvetenskapligt både muntligt och skriftligt.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, grupphandledning. Deltagande i seminarier och gruppövningar är obligatorisk. Kandidatarbetet genomförs dock till största delen som ett projektarbete och bedrivs i en projektgrupp om 6-8 personer.

Examination

Examination sker i form av

 • muntliga och skriftliga duggor på teorimaterialet.
 • uppföljning av projektets genomförande vid flera tillfällen för att kontrollera att framsteg görs och tidsplanen följs.
 • en vetenskaplig eller teknisk uppsats/rapport, som ska vara enskilt författad omfattande hela arbetet eller en tydligt identifierbar del av en gemensam uppsats/rapport.
 • en muntlig presentation av projektet och kritisk granskning av ett annat kandidatarbete samt att vara opponent under det seminarium då detta presenteras.
 • en sammanfattning på svenska eller engelska som kan vara populärvetenskaplig eller ha formen av en exekutiv sammanfattning.

Vid examinationen fästs särskild vikt vid projektrapport, projektjournal, muntlig presentation och opposition.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin