Engelska för studenter inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5EN360

Kod
5EN360
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Engelska G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 27 oktober 2009
Ansvarig institution
Engelska institutionen

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-12-07 och gäller fr.o.m. 2007-07-01. Kursen ges för studenter inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet vid Uppsala universitet.

Behörighetskrav

30 hp inom teknik/naturvetenskap

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

- ha utvecklat sin förmåga att läsa och diskutera texter inom fackområdet

- kunna skriva korta redovisningar

- känna till de vanligaste problem svenska studenter möter i fråga om engelska både som fackspråk och som medium för internationellt umgänge

- behärska presentationsteknik

- ha förmåga att på relativt god engelska ge kortare presentationer och delta i diskussioner inom fackområdet

- ha fått ökat självförtroende vad gäller den egna läs-, skriv- och talförmågan på engelska

Innehåll

Kursen bygger på studenternas aktiva deltagande i läs-, skriv- och talaktiviteter kring främst tekniska texter, såsom övningar i läsförståelse och vokabulär, skriftliga sammanfattningar av svenska och engelska texter, muntliga presentationer och diskussionsövningar samt genomgång av de vanligaste fel som svensktalande gör på engelska i de aktuella sammanhangen.

Undervisning

Gruppundervisning. Gruppstorleken maximeras till 16 studenter för att möjliggöra individualisering av undervisningen.

Examination

Examinationen sker genom fortlöpande bedömning av obligatoriska skriv- och taluppgifter. Som betyg används något av uttrycken underkänd eller godkänd.

Övriga föreskrifter

Frågor gällande rätten att ta med kursen i examen avgörs av beslutande organ för teknisk-naturvetenskaplig fakultet.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin