Projekt i tillämpad beräkningsvetenskap

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TD309

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TD309
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1F, Tillämpad beräkningsvetenskap A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 23 april 2010
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

Matematik 30 hp. Dessutom kurser på avancerad nivå om minst 30 hp, varav 20 hp inom området tillämpad beräkningsvetenskap.

Mål

För godkänt betyg ska studenten kunna

  • beskriva hela processen vid lösning av ett realistiskt och större beräkningstekniskt problem
  • motivera och värdera lösningsmetoder
  • värdera resultat och relatera dessa till det ämnesområde som projektet ingår i
  • kommunicera med expertis från andra ämnesområden än det egna
  • lösa problem och arbeta med projekt i grupp (projektarbetsmetodik)
  • presentera och sammanfatta projektarbetet muntligt på engelska eller svenska i seminarieform
  • presentera och sammanfatta projektarbetet skriftligt i form av vetenskaplig rapport och på ett populärvetenskapligt som poster och som webbpresentation.

Innehåll

Under kursens gång genomförs ett projektarbete, där de studerande i mindre grupper analyserar ett givet problem samt för detta planerar och

genomför utveckling av ett realistiskt datorprogram. Arbetet omfattar matematisk

modellering, numeriska metoder, implementation och tolkning, samt presentation. Projekten hämtas från industri eller universitet och behandlar olika tillämpningsområden. Parallellt ges också undervisning i hur man presenterar vetenskapliga resultat muntligt och skriftligt, t.ex. i form av seminarier, posters och på webben, där även populärvetenskaplig presentation ingår.

Undervisning

Seminarier och Projektarbete.

Examination

Redovisning i en skriftlig rapport, poster, webbpresentation, samt muntligt i seminarieform.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter 1TD407, Teknisk-vetenskapliga datorberäkningar NV1 och kan inte räknas i examen samtidigt med denna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin