Världens språk

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5LN133

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5LN133
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Lingvistik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionen för lingvistik och filologi, 20 september 2010
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ingår som obligatorisk delkurs i Språkvetarprogrammet. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionsnämnden 2007-02-15.

Behörighetskrav

En B (områdesbehörighet 2)

Kraven har sänkts jämfört med den ursprungliga områdesbehörigheten.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

redogöra för skillnaderna mellan, och ändamålen med följande tre sätt att lingvistiskt klassificera språk: genetisk klassificering, typologisk klassificering och areal klassificering

tala om i stora drag hur många språk som talas i världen idag, och problematisera hur man kommer fram till den siffran

översiktligt redogöra för "språkens demografi" i världen samt skillnaden mellan språkmångfald ("många språk") och språkfamiljsmångfald ("många språkfamiljer")

översiktligt redogöra för språkstruktur och språksituation i olika delar av världen med fokus på språk i Europa, Asien och Afrika

beskriva begreppet sprachbund och redogöra för några välkända exempel på sprachbund (Balkan, Sydasien)

redogöra för olika typer av språktypologiska klassifikationssystem, inklusive morfologisk typologi och ordföljdstypologi

beskriva och problematisera begreppen språklig ekvivalent, språklig universalie samt språklig relativitet

redogöra för metoder för språkjämförande analys såsom korpusbaserad kontrastiv analys och elicitering med icke-språkliga stimuli

redogöra för begreppet (språkligt) lån utifrån följande utgångspunkter: vad är ett (språkligt) lån? vad kan lånas? varför lånar språk?

redogöra för några grundläggande begrepp och metoder inom översättningsteori

Innehåll

Kursen ska ge en introduktion till vad som förenar och skiljer världens språk. Kursens fokus ligger på gemensamma och särskiljande drag i världens språk då det gäller ordförråd, grammatik och ljudstruktur. Frågor rörande språk och kultur, flerspråkighet och språkplanering tas också upp, belysta genom beskrivning och analys av konkreta språksituationer i olika delar av världen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Kunskapskontroll sker genom muntligt och/eller skriftligt redovisade uppgifter och/eller tentamen. Läraren kan som del av examinationen kräva obligatorisk närvaro och aktivt deltagande vid undervisningsmoment. Kurskraven meddelas skriftligen av kursansvarig vid kursens start.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i första terminens studier inom ämnesområdet lingvistik. Fördjupning till filosofie kandidatexamen kräver ytterligare 82,5 hp inom detta, varav en kandidatuppsats om15 hp.

Övriga föreskrifter

Kurserna Språkvetenskapens grunder, Världens språk, Språk, datorer och textbehandling samt Språket, individen och samhället motsvarar tillsammans lingvistik A, och får ej medtas i examen tillsammans med lingvistik A. De fyra nämnda kurserna ger tillsammans behörighet för lingvistik B.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin