Informationsutvinning I

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DL360

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1DL360
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 mars 2010
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp med matematik 30 hp, inkl. matematisk statistik, samt datavetenskap och/eller teknik 45 hp, inkl. en fortsättningskurs i programmering och Databasteknik I. Algoritmer och datastrukturer I rekommenderas.

Mål

För godkänt betyg ska studenten kunna:

  • förklara olika metoder att utvinna förädlad information ur stora datamängder, både i teori och i praktisk tillämpning
  • använda dessa metoder med lämpliga verktyg, samt
  • utvärdera och jämföra olika metoders lämplighet.

Innehåll

Introduktion till informationsutvinning och dess terminologi, översikt över olika typer av data och dess egenskaper, en översikt över olika metoder för att utforska och visualisera stora datamängder, introduktion till klassificeringsmetoder, introduktion till klustringsmetoder, introduktion till associationsanalys, hantering av personlig integritet inom området informationsutvinning.

Ämnena behandlas både teoretiskt och praktiskt genom laborationer där utvalda metoder implementeras och testas på typiska datamängder.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, laborationer och inlämningsuppgifter. Gästföreläsning.

Examination

Skriftlig tentamen (3 hp) och uppgifter som redovisas muntligt och/eller skriftligt (2 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin