Funktionella material II

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TE023

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TE023
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N, Materialteknik A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 16 mars 2010
Ansvarig institution
Institutionen för materialvetenskap

Behörighetskrav

120 hp inklusive Fasta tillståndets fysik I

Mål

Efter godkänd kurs skall studenterna kunna:

  • göra kvalitativa analyser av olika material utifrån deras elektroniska och optiska egenskaper samt förstå samband mellan elektronstruktur och optiska egenskaper
  • redogöra för olika typer av elektroniska och optiska processer i isolatorer, metaller och halvledare, samt frekvens- och storleksberoende egenskaper
  • redogöra för olika tillämpningar av funktionaliserade optiska material
  • bedöma betydelse, möjligheter och begränsningar för att funktionalisera material med specifika elektroniska och optiska egenskaper.

Innehåll

Bandstruktur och optiska egenskaper i olika typer av material klassificerade utifrån deras elektroniska struktur: isolatorer, halvledare och metaller. Bandstrukturmodeller och tillståndstäthet. Optiska processer och excitoner i material. Fresnelformalism som beskriver ljusets växelverkan med materia. Oscillatormodeller. Tunnfilmsoptik med interferenseffekter i tunna ytskikt. Nano-optik. Kunskaper om funktionella optiska material i tillämpningar såsom absorbatorytor i termiska solfångare, solceller för elgenerering, kemisk katalys och värmereflekterande ytskikt i smarta fönster.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar, laborationer och räkneövningar.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut motsvarande 4 hp och godkända laborationer 1 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin