Informationssystem B: E-tjänster och webbprogrammering

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IS014

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2IS014
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Informationssystem G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 14 oktober 2010
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Behörighetskrav

Informationssystem, 22,5 högskolepoäng eller motsvarande

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna

- Förklara begreppet e-tjänster

- Beskriva principerna bakom leverans av e-tjänster

- Förklara hur program och databaser samverkar i en webbtillämpning

- Beskriva OSS-modellen (Open Source Software)

- Beskriva nätgemenskaper och deras betydelse i informationssamhället

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna

- Planera och genomföra projekt

- Programmera en webbapplikation med tillhörande databas i programmeringsverktygen

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna

- Diskutera implikationerna av social mjukvara och communities

Innehåll

I kursen kommer man att ta upp webbprogrammering mot databaser, inom ramen för den s.k. AMP-stacken Apache, MySQL och Php/Python/Pearl. Webbprogrammeringen kommer att ske inom ramen för Web-2.0 paradigmet, med en teoretisk bakgrund kring social och kollaborativ mjukvara.

I kursen ingår också teorier kring hur arbete med öppen källkod fungerar, samt den öppna OSS-modellen och dess implikationer. Här tar kursen även upp Content Management Systems (CMS), nätgemenskaper och community building som fenomen.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Tentamen, examinerande seminarium, inlämningsuppgifter.

Övriga föreskrifter

Kursen har dubbel ämnestillhörighet; Informationssystem/databasteknik

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin