Arabisk grundkurs

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 5AB123

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5AB123
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Semitiska språk G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 7 december 2010
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges inom termin 1 på orientalistikprogrammet med arabisk inriktning samt inom Arabiska A och som fristående kurs. Kursen kan räknas till biområdet Arabiska i kandidatexamen.

Behörighetskrav

En B (områdesbehörighet 2).

Kraven har sänkts jämfört med den ursprungliga områdesbehörigheten.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

- redogöra för allmän fonologi, morfologi, syntax och semantik samt grundläggande grammatisk terminologi,

- beskriva huvuddragen i standardarabiskans skriftsystem, ljudstruktur och elementära form- och satslära med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi,

- redogöra för formord, nominalflektion och en del av verbalflektionen, samt analysera och forma elementära fraser och satser med aktgivande på kasus, kongruens, tempus, modus och ordföljd,

- läsa upp enkla texter på arabiska med ett begripligt uttal,

- översätta lärobokstexter från arabiska till svenska utan lexikon,

- översätta enkla meningar från svenska till arabiska,

- tillämpa elementära regler för arabiskans ortografi,

- med hjälpmedel skriva en grammatiskt korrekt kort uppsats på arabiska om ett givet ämne,

- skriva en elementär text med arabisk skrift och läsa upp denna, och

- diskutera relationen mellan språk och förståelsen av genus.

Innehåll

Introduktion till den moderna standardarabiskans grammatik samt grundläggande färdighet i att läsa och översätta enkla texter på modern standardarabiska. Översättning av elementära meningar till modern standardarabiska. Enkel uppsatsskrivning.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga. De kan äga rum vid schemalagd tid och plats (t.ex. inom ramen för ordinarie undervisning), eller vara sådana som studenten utför på egen hand. Föreskrifter om detta föreligger vid kurstillfällets början.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen omfattar 15 hp. För fördjupning till filosofiekandidatexamen inom huvudområdet krävs totalt 120 hp varav minst 15 ska utgöras av ett självständigt arbete.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin