Persiska C

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5JR315

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5JR315
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Iranska språk G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 15 augusti 2013
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs. Kursen kan räknas till biområdet Persiska i kandidatexamen.

Behörighetskrav

Persiska/Iranska språk A och 22,5 hp från Persiska B/Iranska språk B.

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande färdigheter i klassisk nypersisk grammatik och verslära, samt förmåga att förklara den persiska grammatiken ur ett diakroniskt perspektiv. Vidare ger kursen ytterligare fördjupning i modern nypersiska samt breddade kunskaper i persiska, antingen historiskt eller geografiskt, alt. språk och litteraturer i regionen.

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

Avseende delkurs 1: Klassiska persiska texter och grammatik

 • redogöra för de viktigaste fonologiska, morfologiska, syntaktiska och lexikala skillnaderna mellan klassisk och modern persiska
 • ur valda texter ge exempel på de viktigaste fonologiska, morfologiska, syntaktiska och lexikala särdragen i klassisk persiska
 • läsa valda klassiska persiska texter (dikter och enklare prosa)
 • översätta valda klassiska persiska texter (dikter och enklare prosa) till svenska
 • beskriva det arabisk-persiska metriska systemets grundläggande begrepp
 • redogöra för stavelselängd i persisk metrik
 • läsa enkel nasta`liq (skrivstil)
 • analysera persiska dikter efter ett givet versmått
 • analysera valda klassiska persiska skönlitterära texter utifrån deras sociopolitiska kontext

Avseende delkurs 2: Moderna persiska texter samt språkfärdighet

 • läsa valda moderna persiska dikter
 • översätta valda moderna persiska dikter till svenska
 • redogöra för klassicerande grammatiska drag i modern persisk diktning
 • läsa avancerade moderna persiska skönlitterära prosatexter med korrekt uttal
 • översätta avancerade persiska skönlitterära prosatexter till svenska
 • stilistiskt analysera modern skönlitteratur från olika genrer
 • analysera verbformer och satsstruktur i avancerade persiska texter
 • analysera valda persiska skönlitterära texter utifrån deras sociopolitiska kontext
 • framföra korta muntliga presentationer på persiska
 • skriva korta sammanfattningar och artikelreferat på persiska
 • skriva korta formella och informella brev på persiska

Avseende delkurs 3 och 4, se följande kursplaner:

 • Dari och tadzjikiska (5JR650)
 • Medelpersiska (5JR640)
 • Persisk sakprosa (5PE240)
 • Språk och litteratur i Mellanöstern, Central- och Sydasien (5AA530)

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser: Klassiska persiska texter och grammatik (7,5 hp), Moderna persiska texter samt språkfärdighet (7,5 hp), samt två valbara kurser (à 7,5 hp).

Avseende delkurs 3 och 4, se följande kursplaner:

 • Dari och tadzjikiska (5JR650)
 • Medelpersiska (5JR640)
 • Persisk sakprosa (5PE240)
 • Språk och litteratur i Mellanöstern, Central- och Sydasien (5AA530)

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga. De kan äga rum vid schemalagd tid och plats (t.ex. inom ramen för ordinarie undervisning), eller vara sådana som studenten utför på egen hand. Föreskrifter om detta föreligger vid kurstillfällets början.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tas med i examen om motsvarande moment lästs inom annan i examen medtagen kurs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin