Projektkurs i mikro/nanoteknik

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TE072

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TE072
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Materialteknik A1F, Teknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 mars 2011
Ansvarig institution
Institutionen för materialvetenskap

Behörighetskrav

130 hp inom teknik/naturvetenskap, inklusive Mikro- och nanoteknik I.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • analysera en befintlig mikrokonstruktion som kan ha inslag av nanoteknik,
  • föreslå och motivera en förbättrad konstruktion,
  • ta fram tillverkningsunderlag och verka som beställare vid tillverkningen av den förbättrade komponenten,
  • upprätta en testplan, konstruera en testuppställning och genomföra en utvärdering av komponenten.

Innehåll

I form av ett projektarbete i grupp genomförs en analys av en mikrokonstruktion som kan ha inslag av nanoteknik. Förslag på hur konstruktionen kan utvecklas för att uppfylla nya krav och specifikationer tas fram och konstruktions- och tillverkningsunderlag skrivs. Gruppen låter sedan tillverka den nya komponenten och utvärderar dess egenskaper.

Träning i teknisk/vetenskaplig informationssökning ges genom att gruppen ska hitta konkurrerande produkter/konstruktioner och tänkbara (alternativa) marknader. Studenterna ska föreslå en förbättrad konstruktion, ev. för en alternativ användning, och upprätta en kravspecifikation. Den föreslagna konstruktionen ska justeras med hänsyn till tillverkningsvillkor och undersökas med hjälp av enkel modellering av funktion och prestanda som sedan dokumenteras. En testplan för hur förbättringen ska kunna verifieras ska tas fram och dokumenteras. Efter en genomgång ska konstruktionen och testplanen fastställas. Gruppen ska, inom givna ramar och i samråd med tillverkaren, ta fram tillverkningsunderlag och den förbättrade komponenten ska tillverkas under överinseende av studenterna. Gruppen planerar och bygger upp en testuppställning för att karakterisera komponenten. Resultatet sammanställs i en rapport som redovisas.

Undervisning

Projektmöten med lärare samt seminarier.

Examination

Bedömning av skriftliga designunderlag, tillverkningsunderlag och slutrapport, samt muntlig presentation och opponering.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin