Klinisk kemi med hematologi, toxikologi och farmakologi

13 hp

Kursplan, Grundnivå, 3KK014

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3KK014
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biomedicinsk laboratorievetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Programkommittén för biomedicinska analytikerprogrammet, 28 april 2011
Ansvarig institution
Institutionen för medicinska vetenskaper

Allmänt

Utbildningens innehåll, längd och nivå regleras av 1 kap. 9 § högskolelagen (1992:1434), högskoleförordningen (1993:100) och förordningen om ändring av högskoleförordningen (2006:1053).

Kursen ges i termin 4 i biomedicinska analytikerprogrammet och utgörs av teoretiska studier och praktisk färdighetsträning.

Kursen syftar till att studenterna tillägnar sig de grunder i klinisk kemi och tillhörande metodik som krävs för att utföra moment i verksamhetsförlagd utbildning och vid klinisk kemisk laboratorieverksamhet samt för att kunna tillgodogöra sig fördjupade kunskaper inom området.

Behörighetskrav

Minst 40 godkända högskolepoäng i ämnen motsvarande årskurs 1 i programmet. Vid antagning till fristående kurs krävs äldre biomedicinsk analytikerutbildning eller motsvarande kompetens.

Mål

FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA

Den studerande ska efter genomförd kurs:

- kunna visa god färdighet i relevant laboratoriemetodik

- kunna utföra blodprovtagning

- kunna göra sökningar i för ämnet relevanta databaser

- kunna förklara och värdera sambandet mellan patient, patientprover och klinisk kemisk diagnostik vid olika sjukdomstillstånd

- kunna förklara och värdera kliniskt farmakologiska laboratorieanalyser som verktyg för läkemedelsdosering, intoxikations- och missbruksdiagnostik

- kunna värdera analysresultat med hjälp av kontroller och referensintervall

- kunna redogöra för kvalitetssäkringens betydelse för tillförlitligheten i metoden

- kunna sammanfatta och muntligt/skriftligt presentera aktuella kliniskt kemiska och klinisk farmakologiska problemområden

- visa förmåga till lagarbete och samverkan med studenter och lärare

KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE

Den studerande ska efter avslutad kurs:

- kunna urskilja blodcellernas utvecklingsstadier

- kunna identifiera blodcellsmorfologiska förändringar vid olika sjukdomstillstånd

- kunna beskriva den teoretiska bakgrunden inom klinisk kemisk diagnostik vid de vanligast förekommande rubbningar i olika organsystem

- kunna förklara principen för läkemedelseffekter och omsättning i kroppen

- kunna följa gällande lagar och säkerhetsföreskrifter

- kunna använda relevanta statistiska begrepp

- redogöra för preanalytiska faktorer som har betydelse för analyssvarets resultat, tolkning och kvalité

VÄRDERINGSFÖRMÅGA OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Den studerande ska efter avslutad kurs:

- kunna diskutera etiska frågor rörande hantering av provmaterial och analysresultat inom klinisk kemi och farmakologi

Innehåll

Kursen syftar till att ge kunskaper om sambandet mellan patient - prover och laboratoriets klinisk diagnostiska betydelse i det dagliga arbetet i vården. Följande områden behandlas under kursen.

- Hematopoesen, normal blodcellsmorfologi, leukemier och anemier.

- Klinisk kemisk diagnostik vid de vanligast förekommande rubbningar i olika organsystem.

- Principer för läkemedelseffekter, omsättning i kroppen samt vilka faktorer som påverkar dessa.

- Principer för läkemedelsanalyser, toxikologiska- och missbruksanalyser

- Lagar och förordningar inom hälso- och sjukvården

- Blodprovtagning

- Litteratursökning i relevant databas

- Kvalitetssäkring

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, fallbeskrivningar, laborationer, gruppövningar, seminarier och studiebesök.

Examination

Examination sker som enskilt teoretiskt och praktiskt prov. För betyget godkänd krävs dessutom godkända laborationer och seminarier samt deltagande i obligatoriska moment.

Studerande som underkänts på tentamensprov har rätt att genomgå tentamensprov ytterligare 4 gånger (= totalt 5 gånger). Om synnerliga skäl finns kan programkommittén medge ytterligare tentamenstillfälle. Som tentamenstillfälle räknas de gånger studerande deltagit i tentamen. Inlämning av s.k. blank skrivning räknas som ett tentamenstillfälle.

Övriga föreskrifter

Handläggning av underkända tentamina

Grundutbildningskommittén har beslutat att följande för handläggning av underkända tentamina skall gälla:

Att den studerande skall, för att delta i det fjärde tentamensförsöket, göra en skriftlig ansökan till programsamordnaren

Studierektor/kursledare skall därvid tillsammans med studenten analysera situationen och vid behov erbjuda stödinsatser i syfte att optimera studentens förberedelser inför tentamen. Den studerande har rätt att på begäran byta examinator efter 2 underkända tentamina.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin