Examensarbete i kemiteknik

30 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB290

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB290
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik A2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 maj 2011
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

240 hp inom civilingenjörsprogrammet i kemiteknik

Mål

Syftet med examensarbetet är att förbereda studenten för att kunna arbeta som ingenjör med ett vetenskapligt och ingenjörsmässigt förhållningssätt.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • identifiera och formulera tekniska problemställningar
  • med ett vetenskapligt och ingenjörsmässigt förhållningssätt självständigt planera och genomföra en uppgift inom givna tidsramar
  • söka, sammanställa och använda relevant litteratur
  • visa på fördjupade kunskaper inom en avgränsat del av programmets verksamhetsområde
  • redogöra och argumentera för sina resultat på ett klart och korrekt språk, både muntligt och skriftligt och för olika målgrupper
  • ge konstruktiv kritik på andras texter

Innehåll

I examensarbetet ska studenten behandla och redovisa en uppgift. Arbetsuppgiften ska vara relevant för det civilingenjörsprogram som studenten ska examineras från. Uppgiften ska vara vald så att kunskaper från tidigare kurser kan tillämpas, men också breddas och fördjupas genom att studenten får söka och tillgodogöra sig ny kunskap nödvändig för att utföra arbetet. Omfångsmässigt ska uppgiften vara anpassad för att kunna lösas och redovisas inom given tidsram.

För att uppnå målen behöver studenten under kursens gång:

  • självständigt, men under handledning, avgränsa ett tekniskt problem, undersöka detta, tolka och värdera resultaten samt presentera arbetet muntligt och skriftligt.
  • söka, värdera och sammanställa information och kunskap relevant för det valda problemet.
  • aktivt delta i seminarier eller om möjligt annan verksamhet som finns på den arbetsplats där arbetet utförs.
  • bedöma och ge konstruktiv kritik (opponera) på andra studenters texter och muntliga presentationer.

Undervisning

Handledning.

Examination

Examensarbetet ska redovisas både muntligt och skriftligt (se Övriga föreskrifter). I examinationen ingår även att opponera på ett annat examensarbete, normalt inom samma program, alternativt ha utfört en motsvarande uppgift definierad av examinator.

Muntlig redovisning sker i närvaro av examinator och ämnesgranskare.

Övriga föreskrifter

Studenten antas till kursen av examinator. Innan detta kan ske ska studentens förslag till examensarbetsuppgift samt förslag på tids- och projektplan vara godkända.

Den skriftliga rapporten ska bestå av en vetenskaplig rapport, en populärvetenskaplig sammanfattning omfattande 1-2 sidor på svenska, samt en sammanfattning (abstract) på engelska. Den vetenskapliga rapporten ska vara skriven på engelska eller svenska. Rapporten ska innehålla en introduktion till ämnesområdet, en beskrivning av målet med arbetet och den övergripande strategi som använts för att lösa det valda problemet, experimentella metoder, resultat, diskussion, slutsatser, referenser till vetenskaplig litteratur och en lista på den litteratur som lästs i samband med arbetets utförande. Rapporten ska vara språkligt korrekt.

Två studenter kan samarbeta om en större uppgift (motsvarande 30 hp för varje enskild student) och redovisa i en gemensam skriftlig rapport. De medverkandes arbetsinsatser ska redovisas i inledningen till denna och det ska tydligt framgå vilka avsnitt som studenterna självständigt ansvarar för.

Inom Entreprenörskolan i Uppsala samarbetar en grupp studenter (max 3) om en större uppgift (motsvarande 30 hp för varje enskild student). Uppgiften definieras inom ramen för Entreprenörskolan och ska utföras som en integrerad del av denna utbildning. Arbetet ska redovisas i en för gruppen gemensam skriftlig rapport. De medverkandes arbetsinsatser ska redovisas i inledningen till denna och det ska tydligt framgå vilka avsnitt som studenterna självständigt ansvarar för.

Varje student ska också genomföra en muntlig redovisning av sitt eget arbete, även om redovisningen kan ske samordnat.

För sekretessbelagda examensarbeten ska muntlig redovisning och opposition ske inom ramen för gällande samarbetsavtal med projektägaren. Examinator och ämnesgranskare ska närvara. Öppen redovisning av delar av rapporten rekommenderas.

Anvisningar för examensarbete finns tillgängliga på www.teknat.uu.se/

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin