Ledningsnät och dricksvattenberedning

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TV441

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TV441
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 25 april 2012
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp, varav 90 hp inom något av huvudområdena teknik eller naturvetenskap inklusive Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik 15 hp

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • Identifiera lämpliga råvattenkällor för kommunal användning.
  • upprätta ett flödesschema för huvudprocesserna för behandling av yt- och grundvatten för produktion av dricksvatten
  • föreslå behandlingsmetoder för råvatten baserat på grund- och ytvatten
  • redogöra för grundprinciperna för ett distributionsnät för dricksvatten med utpumpning från ett verk mot en/flera högreservoar(-er)
  • förklara hur vattenledningsnät och högreservoarer samverkar, främst över och mellan dygn samt beräkna vilken utjämningsvolym som behövs i en reservoar vid bl.a. givna förbrukningsvariationer
  • redogöra för hur avloppssystem fungerar, innefattande kombinerade och duplicerade avloppsledningssystem
  • sammanfatta grunderna till gällande branschnormer samt regelverk för produktion och distribution av dricksvatten i Sverige och EU, samt branschnormer för dimensionering av ledningsnät

Innehåll

Råvattenkällor dvs. vattendrag, sjöar, reservoarer, grundvatten och uppsamlat ("harvested") regnvatten, som kan exploateras för vattenproduktion för dricksvattenanvändning . Vanliga metoder för dricksvattenrening för de olika källorna. Flödesscheman för ett typiskt kommunalt vattenverk. Utformning av vattenledningsnät med ett respektive flera anslutna vattenverk. Hydraulisk dimensionering av vattenledningsnät och avloppsledningsnät (dimensionerande vattenflöden). Översikt av gällande branschnormer i Sverige, lag om allmänna vattentjänster och EU:s vattendirektiv.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer och övningar.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut (3 hp) samt godkända laborationer och övningar (2 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin