Intervention, evolution och kontroll av mikrober

30 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3MK006

Kod
3MK006
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Infektionsbiologi A1F, Medicinsk vetenskap A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Anna Collén, 16 augusti 2012
Ansvarig institution
Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Allmänt

Ytterligare huvudområde: medicinsk vetenskap

Behörighetskrav

Ett års studier vid masterprogrammet i infektionsbiologi eller motsvarande. Kunskaper i engelska motsvarande En B

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

• förklara principerna bakom uppkomst och evolution av patogena mikroorganismer

• använda relevanta bioinformatiska metoder för att genetiskt bestämma ursprung och möjlig utveckling av patogena mikrober

• tillämpa och kritiskt värdera val av metod för att kliniskt diagnosticera förekomst av patogena mikroorganismer samt åtgärder för minimering av smittspridning vid laborativt arbete med dessa

• redogöra för betydelsefulla växtpatogener

• använda epidemiologisk metodik för att beskriva frekvensen och utbredningen av sjukdom och hälsa i populationer samt för att utvärdera orsakssamband

• redogöra för patogena mikroorganismer i olika ekosystem (luft, jord, vatten, kroppsvätskor, mat etc.) samt diskutera och värdera risker och förhållanden som påverkar spridning via överlevnad och förökning i kontaminerade miljöer

• redogöra för och värdera metoder för att och förutsäga utbrott, övervaka och förhindra smittsamma infektioner särskilt avseende s.k. zoonoser

• förklara och redogöra för centrala ekologiska teorier och modeller

• beskriva mikroorganismers huvudsakliga metabolism och fysiologiska anpassningar till ett liv i olika typer av ekosystem inklusive betydelsefulla interaktioner mellan olika typer av mikroorganismer och mellan mikroorganismer och deras värdorganismer.

• kritiskt analysera och utvärdera effektivitet, praktisk tillämplighet och kostnadseffektivitet av immunisering mot patogena mikroorganismer i fråga om val av immunogen, adjuvans och administrationsväg

• identifiera och analysera de viktigare infektionssjukdomarnas roll ur ett globalt perspektiv med särskild hänsyn till utvecklingsländernas problematik med fattigdom, undernäring och otillräckliga sanitära förhållanden

• tolka, kritiskt värdera, extrahera och kommunicera vetenskapliga publikationer och annan information inom huvudområdet i både tal och skrift

Innehåll

Kursen utgör termin tre (av fyra) på masterprogrammet i infektionsbiologi och består av följande moduler: klinisk diagnos, mikrobiell evolution, växtmikrobiologi, epidemiologi, livsmedelsmikrobiologi, zoonoser, övervakning, vaccinologi, mikrobiell ekologi samt globala infektioner. De ingående kursmomenten ska komplettera tidigare förvärvade, molekylära och biomedicinska kunskaper inom infektionsbiologi och ge en övergripande kunskap om infektionssjukdomars uppkomst, förekomst, utveckling och spridning samt verktyg för kontroll och prevention av spridning av dessa på lokal och internationell nivå.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar som ges av specialister från akademi, sjukhus, myndigheter samt läkemedelsindustri. Obligatoriska moment som ingår är laborationer, seminarier och gruppövningar. Dessutom tillkommer andra moment, som t.ex. studiebesök/studieresor.

För studenter som efter särskild ansökan beretts möjlighet till parallella projektarbeten (”lab-rotationer”) ersätter dessa de obligatoriska momenten. Undervisningen sker på engelska.

Examination

Examinationen består av tre skriftliga delprov med betygsgrad underkänd, godkänd eller väl godkänd. De obligatoriska momenten examineras vid seminarier, muntliga presentationer/redovisningar och genom skriftliga redovisningar och laborationsrapporter och ges betyget underkänd eller godkänd (provkoder). För godkänd kurs krävs godkänt resultat på samtliga delprov samt godkänt deltagande i och redovisning av obligatoriska moment. Slutbetyg på kursen baseras på en sammanvägning av betyg på alla ingående prov. Möjlighet att komplettera icke godkända obligatoriska moment kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats. För studenter som enligt ovan utför parallella lab-rotationer utgörs examinationen av skriftliga delprov samt redovisning av utförda projekt enligt särskilda instruktioner.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin