Algebra och vektorgeometri

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MA008

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MA008
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Matematik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 11 april 2013
Ansvarig institution
Matematiska institutionen

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet A8/8)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • räkna med rationella och reella tal, polynom och rationella funktioner, lösa enkla algebraiska ekvationer samt använda potens- och logaritmlagar;
  • räkna med komplexa tal;
  • definiera och räkna med de elementära funktionerna;
  • använda vektorer och vektorräkning;
  • lösa linjära ekvationssystem och räkna med matriser;
  • översätta etc;
  • presentera etc.

Innehåll

Elementära funktioner: polynom, potens-, exponential- och logaritmfunktioner, trigonometriska funktioner. Potens- och logaritmlagar, trigonometriska formler. Lösning av enkla algebraiska ekvationer.

Komplexa tal på grundform och polär form, geometrisk tolkning. Andragradsekvationer och binomiska ekvationer med komplexa koefficienter.

Vektorer i planet och rummet, vektorräkning, skalär- och vektorprodukt. Räta linjer och plan.

Avståndsberäkning.

Linjära ekvationssystem: Gausselimination, total- och koefficientmatris.

Matriser: matriskalkyl, matrisinvers. Determinanter av ordning 2 och 3. Egenvärden och egenvektorer.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och räkneövningar.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut (4 hp) kombinerat med inlämningsuppgifter (1 hp) under kursen enligt anvisningar som lämnas vid kursens start.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med någon av kurserna Baskurs i matematik och Linjär algebra och geometri.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin