Cell- och molekylärbiologi

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 3MU123

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3MU123
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biomedicin G1F, Medicinsk vetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Programkommittén för biomedicinprogrammet, 8 april 2013
Ansvarig institution
Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Behörighetskrav

Grundläggande kemi 15 hp, Biokemi 7 hp, Anatomi 8 hp, eller motsvarande kurser

Mål

Kursen skall ge kunskap om de basala strukturerna och cellbiologiska mekanismerna i en eukaryot cell.

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE

- redogöra för den eukaryota cellens uppbyggnad och struktur samt utseenden och funktioner hos dess organeller.

- redogöra för det genetiska informationsflödet i den eukaryota cellen; inkluderande nukleinsyrastrukturer, definitionen av en gen, genomets organisation, replikationen, bildningen av RNA (transkription), processningen av pre-mRNA samt proteinsyntesen (translation).

- redogöra för hur gener regleras.

- redogöra för hur celler kan kommunicera och de centrala intracellulära signalvägarna.

- redogöra för intracellulär proteintransport.

- redogöra för cellmotilitet och reglering av cellform och rörelse; inkluderande cytoskelettets organisation samt genererandet av kraft och cellrörelser.

- beskriva cellcykeln och celldelningen och redogöra för hur dessa regleras.

FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA

- beskriva och utföra grundläggande molekylärgenetiska metoder; inkluderande arbete med bakterier, PCR amplifiering och analys samt elektrofores av nukleinsyra.

- beskriva och utföra enklare cellodling och mikroskopering.

- förklara teorin bakom genomgångna praktiska moment och kunna sammanställa och tolka experimentella resultat i såväl skriftlig som muntlig form.

VÄRDERINGSFÖRMÅGA OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT

- söka, sammanställa, presentera och till del även kritiskt granska cell- och molekylärbiologisk information.

Innehåll

Teorikursen:

Cellens molekylära genetik

Nukleinsyrors struktur, funktion och syntes. Cellbiologins centrala dogm om informationsflödet i cellen. Genomets uppbyggnad och struktur. Genbegreppet och genstruktur. DNA-replikation och reparation. Genetisk rekombination. Transkription och translation samt deras reglering. Grundläggande rekombinant DNA-teknik.

Cellulär biologi

Cellens struktur och ultrastruktur. Organeller och membransystem samt deras uppbyggnad och funktion. Celldelning: mitos. Intracellulär proteinsortering och sekretion samt endocytos. Cellskelett och motilitet. Extra- och intracellulär cellsignalering. Skillnader och likheter mellan prokaryota och eukaryota celler. Mikroskoperingsmetoder för strukturanalys av eukaryota cellen.

Laborationskursen:

Cellens molekylära genetik

Odling av bakterier, transformation, isolering av plasmid-DNA, PCR, analys av sekvenseringsresultat, databassökningar.

Cellulär biologi

Sterilteknik, mikroskopering, odling av eukaryota celler, överföring av DNA till celler samt analys av genuttryck med hjälp av bl.a. Green Fluorescent Protein. Mikroskopistudier av kärninfärgade celler.

Träning i muntlig och skriftlig presentation.

Undervisning

Undervisningen är organiserad utifrån riktlinjer för studenternas arbetsvillkor vid Uppsala universitet (Dnr UFV 2009/902) och sker genom föreläsningar, demonstrationer, seminarier, gruppredovisning samt laborationer.

SEMINARIER är lärarledda gruppdiskussioner som baseras på förberedda presentationer av studenterna om ämnen eller specifika frågeställningar.

GRUPPREDOVISNINGAR går till så att delar ur läroboken fördelas till medlemmarna i en grupp (10-16 personer). Individuella korta muntliga presentationer förbereds av gruppmedlemmarna och ges vid ett tillfälle för gruppen under handledning. En kort skriftlig redovisning ska delas ut till gruppmedlemmarna. Förutom faktakunskaper skall gruppredovisningarna ge träning i att sålla i läroboksmaterialet samt att muntligt presentera de viktigaste delarna.

LABORATIONER utgör en viktig del av kursen med vidhängande teori. Laborationerna redovisas skriftligt i form av laborationsrapporter vilket ger träning i att skriva och formulera vetenskaplig text.

Presentationsteknik är integrerat med kursmoment som innehåller skriftlig/muntlig presentation.

Studentens närvaro är obligatorisk vid: seminarier, gruppredovisningar, samtliga moment i samband med laborationer samt vid särskilda moment vilka meddelas av kursansvarig lärare.

Examination

För att få godkänd kurs krävs:

i) att den studerande på ett aktivt sätt deltagit i och redovisat de obligatoriska momenten (laborationer, demonstrationer, seminarier och gruppredovisningar),

ii) godkända skriftliga laborationsrapporter,

iii) godkända duggor samt

iv) godkänd individuell skriftlig tentamen efter avslutad kurs.

I kursen ingår summativa och formativa examinerande moment. I den skriftliga sluttentamen ingår hela kursens stoff. Särskild vikt läggs på laborationer och seminarier med vidhängande teori. Bedömning/betygssättning av den skriftliga examinationen sker anonymt.

Studerande som underkänts på tentamensprov har rätt att genomgå tentamensprov ytterligare 4 gånger (= totalt 5 tentamensprov). Om synnerliga skäl finns kan programkommittén medge ytterligare tentamenstillfälle. Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av så kallad blank skrivning räknas som ett tentamenstillfälle.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin